Bài Tập Về Modal Verbs Lớp 8

Modal verb hay nói một cách khác là động trường đoản cú bất phép tắc trong giờ Anh, thường thì các dạng bài bác tập modal verb hay xuất hiện thêm trong phần đông các bài bác tập. Đây được xem như là điểm ngữ pháp cơ bạn dạng và đặc trưng nhất đối với các bạn học sinh. Vì thế chắc chắn họ nên gắng rõ các dạng bài bác tập này thì mới rất có thể học xuất sắc một cách trọn vẹn cho môn học. Hãy cùng tìm hiểu thêm qua một vài bài tập về modal verb ngay tiếp sau đây nhé!

*
*
*
*
*
*
*


Bài 1: Đọc phần lớn câu sau đây và chọn động tự khiếm khuyết cân xứng nhất nhằm điền vào vị trí trống:

1. ………….. You


C. Will

D. Could.

Bạn đang xem: Bài tập về modal verbs lớp 8

2. Unless he runs, he ………… catch the train.

A. Will

B. Mustn’t

C. Wouldn’t

D. Won’t

3. Jenny’s engagement ring is enormous! It …………… have cost a fortune.

A. Must

B. Might

C. Will

D. Should

4. I ……………… be delighted to lớn show you round the factory.

A. Ought to

B. Would

C. Might

D. Can

5. Young people …………………. Obey their parents.

A. Must

B. May

C. Will

D. Ought to

ĐÁP ÁN:

1 – C

2 – D

3 – A

4 – B

5 – A

Bài 2: sử dụng must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had khổng lồ (be) and didn’t have to lớn (be) điền phù hợp vào khu vực trống của câu còn thiếu sau đây sao cho phù hợp:

1. He knows a lot about flying plane. He …………. A pilot when he was young.

2. John ………… at the bank until 10, so he arrived here five minutes ago.

3. We had enough foreign currency left at the over of the holiday, so I …………………. Buy any more.

4. There ………………….. An accident on South Street because the road is closed off.

5. You …………………… waiting long. After all, I’m only five minutes late.

ĐÁP ÁN:

1 – must have been

2 – didn’t have to be

3 – didn’t have to

4 – must have been

5 – didn’t have to be

Bài 3: Dùng những modal verb vẫn biết để viết lại các câu sau, thế nào cho phù hợp:

1. It’s necessary for me to bring my passport. (have)I ………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Phim Cá Mập Thời Tiền Sử - Phim Cá Mập Bạo Chúa Thời Tiền Sử

2. I am sure that John is not the thief. (can’t)

………………………………………………………………………………………………………………….

3. I think you should give up smoking immediately. (had)I think you ………………………………………………………………………………………………………………….

4. It’s very inconvenient if you can’t drive. (able)

………………………………………………………………………………………………………………….

5. I am sure that the cát is in the house somewhere. (must)

………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN:

1. I have khổng lồ bring my passport.

2. I am sure that John can’t be the thief.

3. I think you had better give up smoking immediately.

4. It is very inconvenient if you aren’t able to drive.

5. I am sure that the cat must be in the house somewhere.

Bài 4: Viết lại câu bên dưới sao cho nghĩa không cầm cố đổi:

1. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ……………………………………………. When you heard the news

2. Someone almost certainly broke the window on purpose ( must)The window ……………………………………………. On purpose

3. It is possible that one of the men died on the mountain (may)One of the men……………………………………………. On the mountain.

4. The thief almost certainly came in through the window (come)The thief……………………………………………. Through the window

5. It wasn’t necessary for you to vị all this work (needn’t)You ……………………………………………. All this work

6. I’m sure you are very tired after working so hard (must)You……………………………………………. After working so hard

7. I’m sure that you were driving too fast (been)You ……………………………………………. Too fast

8. If he is not in the office, then I’m sure he’s working at home ( must)If he is not in the office, he …………………………………………….

ĐÁP ÁN:

1. You must have been surprised when you heard the news

2. The window must have been broken on purpose

3. One of the men may have died on the mountain

4. The thief must have come in through the window

5. You needn’t have done all this work

6. You must be tired after working so hard

7. You must have been driving too fast

8. If he is not in the office, he must at home

Vừa rồi là một số trong những kiến thức cơ bạn dạng liên quan cho modal verb, thuộc với một vài dạng bài xích tập modal verb nhỏ để các bạn thực hành. Qua những thông tin về modal verb hôm nay, mong muốn đã giúp chúng ta củng rứa được con kiến thức. Chúc chúng ta học tốt nhé!