CÁC CÂU HỎI BẰNG TIẾNG ANH

Tiếng Anh dần biến yếu tố rất cần thiết trong cuộc sống đời thường hằng ngày với toàn bộ mọi người. Nhưng nếu khách hàng chưa kịp gồm ý niệm học tiếng Anh nghiêm túc, mà lại đã nên làm "nhiệm vụ" tiếp xúc bằng giờ đồng hồ Anh thì sao? chẳng hạn trường hợp các bạn đã lên kế hoạch đi phượt nước ngoài, bị hỏi bởi tiếng Anh bất ngờ trên đường hoặc trên trường học tuyệt traning sơ cỗ cho mái ấm gia đình "kiến thức giờ đồng hồ Anh "bỏ túi" để không trở nên lạc thân trời Tây. Đã bao gồm ngay cỗ 200 thắc mắc và trả lời tiếng Anh tiếp xúc cơ phiên bản hằng ngày. Thông thuộc tài liệu này, bạn đã sở hữu thể mau lẹ nói chuyện với người quốc tế và vi vu trái đất rồi đó.

Bạn đang xem: Các câu hỏi bằng tiếng anh

*

Câu hỏi: What’s your name?

Trả lời:

– My name is Sophia.

– I’m Liam.

Câu hỏi: Where are you from?

Trả lời:

– I’m from France.

– I come from the UK.

Câu hỏi: Where do you live?

Trả lời: I live in Paris.

Câu hỏi: How old are you?

Trả lời:

– I’m 26 years old.

– I’m 28.

Câu hỏi: When is your birthday?

Trả lời: My birthday is on January 1st.

Câu hỏi: What is your phone number?

Trả lời: My phone number is 61709832145.

Câu hỏi: What’s your thư điện tử address?

Trả lời: It’s liam123
gmail.com.

Câu hỏi: What vì you do?/ What’s your job?

Trả lời:

– I’m a student.

– I work in a bank.

– I’m unemployed at the moment.

– I work as a tour guide for a local tour company.

Câu hỏi: What line of work are you in?

Trả lời: I work in sales.

Câu hỏi: What company bởi vì you work for?

Trả lời: I work for an investment bank.

Câu hỏi: What religion are you ?

Trả lời: I am a Christian.

Câu hỏi: What is your marital status?

Trả lời:

– I’m married.

– I’m single.

Câu hỏi: Are you married?

Trả lời:

– Yes! I’m married.

– No , but looking for someone nice.

Câu hỏi: Do you have a boyfriend/ girlfriend?

Trả lời:

– I have a boyfriend/ girlfriend.

– I’m not dating anyone.

Câu hỏi: How many children bởi vì you have?

Trả lời:

– I have 2 children.

– I vì not have any children.

Câu hỏi: Do you have any siblings?

Trả lời:

– I don’t have any siblings.

– I have 2 brothers & 2 sisters.

Câu hỏi: Who do you live with?

Trả lời:

– I live with my wife và children.

– I live with my parents.

Câu hỏi: What time do you get up?

Trả lời: I usually get up at 5.30am.

Câu hỏi: When vì you vì morning exercises?

Trả lời: I often vì morning exercises at 6am.

Câu hỏi: What time vày you have breakfast?

Trả lời: I have breakfast at 6.30am.

Câu hỏi: What time bởi you go to bed?

Trả lời: I go to bed at 11pm.

Câu hỏi: What’s your hobby?

Trả lời:

– I like playing football, reading books, skateboarding, swimming.

– I am interested in playing guitar.

– My hobbies are listening lớn music, dancing, playing tennis & collecting coins.

Câu hỏi: What’s your favorite food?

Trả lời: My favorite food is Spaghetti.

Câu hỏi: What’s your favorite color?

Trả lời: My favorite màu sắc is green.

Câu hỏi: What’s your favorite drink?

Trả lời: My favorite drink is beer.

Câu hỏi: What kinds of films vị you like?

Trả lời: I am really interested in horror, action film.

Câu hỏi: Did you lượt thích the movie?

Trả lời: It’s one of the best I’ve ever seen.

Câu hỏi: Where vày you study?

Trả lời: I am a student at Stanford University.

Câu hỏi: What time bởi vì you go to school?

Trả lời: I go to school at 6.40am.

Câu hỏi: How do you get khổng lồ school?

Trả lời: I usually take the bus.

Câu hỏi: What is your major?

Trả lời: My major is Computer Science.

Câu hỏi: Why bởi vì you study English?/ Why are you studying English?

Trả lời:

– Because It’s very important và necessary.

– Because I love to lớn improve my English skills.

Câu hỏi: What vì you want to vày after you graduate?

Trả lời:

– I would like to be a software engineer.

– I want to be a programmer.

Câu hỏi: How did you learn English?

Trả lời:

– I took classes for three years.

– I did an intensive course.

– I’ve been studying by myself.

– I picked it up from movies và songs.

– My friend taught me.

Câu hỏi: How many languages do you speak?

Trả lời: I speak two languages.

Câu hỏi: Can you speak English?

Trả lời:

– I can speak English very well.

– I can express myself and communicate in English.

Câu hỏi: How long have you learning English?

Trả lời:

– I’ve been learning English since I was 6.

– I’ve been learning English for 10 years.

Câu hỏi: Which grade are you in?

Trả lời: I’m in 8th grade.

Câu hỏi: Which year are you in?

Trả lời:

– I’m in my third year.

– I am a freshman.

– I’m in my final year.

Câu hỏi: Do you have any exams coming up?

Trả lời: I’ve just graduated.

Câu hỏi: What’s your favorite subject?

Trả lời: My favorite subject is art.

Câu hỏi: What’s the weather like?/ How’s the weather?

Trả lời:

– It is raining.

– It is hot & windy.

Câu hỏi: What’s the temperature?

Trả lời: It’s 24°C.

Câu hỏi: What time is it?

Trả lời:

– It is 4 o’clock.

– It is half past three.

– I’m sorry. I don’t know.

– Let me kiểm tra my phone.

Câu hỏi: What’s the date today?

Trả lời: 17th of October.

Câu hỏi: How are you?

Trả lời:

– I’m fine thank you. How about you?

– Not too good. But I’ll be okay.

Câu hỏi: Where are you going?

Trả lời: I’m going to the store. I need lớn buy something.

Câu hỏi: What are you going to vày today?

Trả lời: I’m going shopping.

Câu hỏi: What are you doing?

Trả lời:

– I am reading a book.

– I am washing dishes.

Câu hỏi: Where would you lượt thích to go?

Trả lời: I would lượt thích to go to the zoo.

Câu hỏi: What’s the matter?

Trả lời:

– I’m not feeling so good.

– Nothing, I’m fine.

Câu hỏi: Is there anything I can vì to help?

Trả lời: Everything will be OK.

Câu hỏi: What’s on your mind?

Trả lời:

– I am just thinking.

– I was just daydreaming.

– It’s none of your business.

Câu hỏi: What did you vì last night?

Trả lời:

– I watched TV.

– I cooked pasta & soup.

Câu hỏi: What are you going to bởi tomorrow?

Trả lời: I’m going lớn go play volleyball at the beach.

Câu hỏi: What sports can you play?

Trả lời: I can play tennis, basketball, football.

Câu hỏi: Can you give me a hand?

Trả lời:

– No problem.

– I’m afraid I can’t.

Câu hỏi: Could you bởi me a favor?

Trả lời: I’d be happy khổng lồ help you.

Câu hỏi: Could you please give me that book?

Trả lời: Sure.

Câu hỏi: Would you mind opening the window?

Trả lời: It would be my pleasure.

Câu hỏi: How can I help you?/ May I help you?

Trả lời: Yes! I’m looking for a sweater.

Câu hỏi: Can I try it on?

Trả lời: Sure, the changing rooms are over there.

Câu hỏi: Can I try it on somewhere?

Trả lời: The fitting room is in the left corner.

Câu hỏi: What form size do you wear?

Trả lời: Medium should be fine.

Câu hỏi: What size do you take?

Trả lời: I take a size 11.

Câu hỏi: Is that a good fit?

Trả lời:

– It’s a little too small.

– It’s just right.

Câu hỏi: Have you got something bigger?

Trả lời: Of course, we’ve got larger sizes as well.

Câu hỏi: How much is it?/ How much does it cost?

Trả lời: It’s 11 dollars.

Câu hỏi: How would you lượt thích to pay?

Trả lời: I would like to pay by cash.

Câu hỏi: Can I pay by credit card?

Trả lời: Certainly. We accept all the major cards.

Xem thêm: Ổ Cứng Ssd 1Tb Giá Bao Nhiêu, Ổ Cứng Ssd 750Gb 1Tb Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng

Câu hỏi: Do you need anything else?

Trả lời: No, thanks.

Câu hỏi: How are you feeling?

Trả lời:

– Great! Never better.

– Really awful.

Câu hỏi: How was the party?

Trả lời:

– It was a good time.

– Boring. I couldn’t wait to get outta there.

Câu hỏi: Are you ready to order?

Trả lời:

– We need a few more minutes.

– I’d lượt thích a cake, please!

Câu hỏi: Would you like chicken or pasta?

Trả lời: I’ll have the chicken.

Câu hỏi: What would you like to drink?

Trả lời:

– Iced tea, please.

– Nothing for me, thanks.

Câu hỏi: Did you save room for dessert?

Trả lời:

– No, thank you. I am full.

– Yes, please. Can I see a list?

Câu hỏi: How does it taste?

Trả lời: It’s delicious!

Câu hỏi: Can I get you anything else?

Trả lời:

– No, thank you.

– I’m ready for the bill, please.

– Yes, can I see a dessert menu?

Câu hỏi: What bởi vì you think about this event?

Trả lời: I really lượt thích it! What vì you think?

Câu hỏi: Are you here with anybody?

Trả lời: I came with my best friend.

Câu hỏi: Have you got a pet?

Trả lời: I’ve got a puppy.

Câu hỏi: How bởi vì you do?

Trả lời: How bởi vì you do. Pleased to lớn meet you.

Câu hỏi: What’s this?

Trả lời: This is a pencil.

Câu hỏi: What does she look like?

Trả lời: She’s tall and slim with blonde hair.

Câu hỏi: How is she?

Trả lời: She’s pretty.

Câu hỏi: What is he like?

Trả lời: He is very smart and brave.

Câu hỏi: Are you hungry?

Trả lời:

– Yes. I’m hungry.

– No. I’m full.

Câu hỏi: How bởi vì you feel about him?

Trả lời: He is quite friendly và helpful.

Câu hỏi: May I mở cửa the window?

Trả lời: Certainly. It’s very hot in the office today!

Câu hỏi: Do you need help?

Trả lời:

– No, I’m good. Thanks for asking.

– Yes, please, if you don’t mind.

Câu hỏi: What bởi you vày every day?

Trả lời: I listen to lớn music và play badminton everyday.

Câu hỏi: What are you planning to vì chưng today?

Trả lời: I’m not sure yet.

Câu hỏi: What are you planning for after work?

Trả lời: I’m going shopping with my friends.

Câu hỏi: Are you free tomorrow?

Trả lời:

– Yes, I’m không tính tiền tomorrow.

– No problem, we can meet tomorrow.

Câu hỏi: Will you join me for coffee?

Trả lời:

– I’d love to. Thanks.

– Sorry. I’m afraid I don’t have time.

Câu hỏi: Could we have lunch together one day?

Trả lời:

– With pleasure.

– I’d love to but I’m very busy at the moment.

Câu hỏi: Would you like to have dinner with me?

Trả lời: Yes. That would be nice.

Câu hỏi: Where vị you want to lớn go?

Trả lời: I’d lượt thích to go lớn a Japanese restaurant.

Câu hỏi: Would you lượt thích to come lớn the cinema with me tonight?

Trả lời:

– Sure, I’d love to.

– Sorry, I can’t. I’ve got other plans.

Câu hỏi: Would you like to play a round of golf this weekend?

Trả lời:

– That would be great.

– I’d like to but I’m not không tính phí this weekend.

Câu hỏi: How about coming to the barbecue at the tennis club?

Trả lời:

– Sure! That should be fun!

– Nice of you to lớn ask me but I’ve got an appointment.

Câu hỏi: Have you been waiting long?

Trả lời:

– I’ve only just arrived.

– Only a few minutes.

Câu hỏi: How bởi you get khổng lồ work?

Trả lời: I usually drive my car.

Câu hỏi: Is it close khổng lồ the subway station?

Trả lời: Yes, it’s very close.

Câu hỏi: How long does it take?

Trả lời: It takes half an hour.

Câu hỏi: How often do you ride the bus?

Trả lời: Once in a while.

Câu hỏi: Could you tell me how to lớn get khổng lồ the police station?

Trả lời:

– Take the second road on the right.

– It’s in the middle of the block.

Câu hỏi: Excuse me! Is there a bank near here?

Trả lời:

– Yes! There is a bank nearby.

– I’m sorry, I don’t know

Câu hỏi: What’s the best way to lớn the museum?

Trả lời:

– Go across the bridge. Turn right. It’s on Oliver Street.

– You could ask the bus driver.

Câu hỏi: Can I speak to lớn Emma, please?

Trả lời:

– Just a moment, please.

– Certainly. I’m Emma.

– I’m sorry, Emma’s not here at the moment.

– She’s not available right now.

Câu hỏi: When will she be back?

Trả lời: She’ll be back in 20 minutes.

Câu hỏi: Did you get my message?

Trả lời:

– Yes, I did get your message.

– Oh, yeah, I think I got something from you.

Câu hỏi: Would you lượt thích to leave a message?

Trả lời: Please ask her to điện thoại tư vấn me back.

Câu hỏi: How long have you been working here?

Trả lời: I’ve been working here five years.

Câu hỏi: What time does the meeting start?

Trả lời: The meeting will start at 9am.

Câu hỏi: What time does the meeting finish?

Trả lời: The meeting will finish at 11am.

Câu hỏi: Are you sick?

Trả lời: Yes. I’m sick.

Câu hỏi: What are your symptoms?

Trả lời:

– I’ve got a headache.

– I’ve been feeling sick.

Câu hỏi: How long have you been feeling like this?

Trả lời: For 2 days.

Câu hỏi: Are you on any sort of medication?

Trả lời: I need a sick note.

Câu hỏi: Where’s the counter, please?

Trả lời:

– I don’t know. Let’s go to Information.

– It’s over here, next to lớn gate 7.

Câu hỏi: May I have your passport, please?

Trả lời: Yes, of course. Here you are.

Câu hỏi: Do you have anything lớn declare?

Trả lời: No, nothing. Just the normal allowance.

Câu hỏi: Do you have any bags lớn check?

Trả lời: Yes, there’s this suitcase.

Câu hỏi: Would you prefer an aisle seat or a window seat?

Trả lời: Aisle, please.

Câu hỏi: What’s the purpose of your trip?

Trả lời:

– I’m here on business.

– I’m on vacation.

Câu hỏi: Where are you going to be staying?

Trả lời: With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel.

Câu hỏi: How long are you staying in Hanoi?

Trả lời: About 2 weeks.

Câu hỏi: Could you tell me where Gate E is?

Trả lời:

– Go straight ahead.

– I’m sorry, I don’t know.

Câu hỏi: Can I help you find something?

Trả lời: Yes, I’m looking for coffee.

Câu hỏi: Could you tell me where the meat is?

Trả lời: If you go to the frozen food section, you’ll find the meat there.

Câu hỏi: Where can I find the non-fat biscuits?

Trả lời: They’re in aisle 9.

Câu hỏi: How much would you like?

Trả lời:

– I’d like half a kilo.

– I’d like 200 grams of meat please.

Câu hỏi: Can you offer me any discount?

Trả lời:

– I can’t offer you that discount.

– I’m sure I could offer you a discount.

Câu hỏi: Do you need any help packing?

Trả lời: I can manage myself thank you.

Câu hỏi: Would you lượt thích a receipt?

Trả lời:

– Yes, thanks.

– That would be great.

Câu hỏi: What times are you open?

Trả lời: We’re mở cửa from 8am to lớn 9pm, seven days a week.

Câu hỏi: What time do you open?

Trả lời: We xuất hiện at 9am.

Câu hỏi: What time vày you close?

Trả lời: We close at 6pm.

Câu hỏi: Do you have a reservation?

Trả lời:

– Yes, I do.

– No, I don’t.

Câu hỏi: What kind of room would you like?

Trả lời: I’d like a single room, please.

Câu hỏi: May I see your ID, please?

Trả lời: Certainly. Here it is.

Câu hỏi: Could I see the room?

Trả lời:

– Your room is on the second floor.

– Your room number is 401.

Câu hỏi: Do you have a credit card, sir?

Trả lời: Of course.

Câu hỏi: How long will you be staying?

Trả lời:

– Two weeks from this Monday.

– I’m here until the end of the week.

Câu hỏi: Do you have any rooms available for the 14th of April?

Trả lời: I’m sorry, we don’t have any rooms available.

Câu hỏi: How many places have you traveled to?

Trả lời: Well, I have visited all the provinces throughout my country.

Câu hỏi: Have you ever been abroad?

Trả lời: Yes! I have. I went to japan last year for a business trip.

Câu hỏi: What vì chưng you usually vì chưng during your trip?

Trả lời: I often go sightseeing, take pictures.

Câu hỏi: Do you prefer traveling by car, train or plane?

Trả lời: I prefer the plane although it is a little expensive.