CÁCH LÀM SƠ ĐỒ TƯ DUY

Làm nỗ lực nào để bạn có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện các mối tình dục giữa những phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo thành một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, các lựa chọn xây cất mà chúng ta chọn nên dựa vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục tiêu của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về khán giả của người sử dụng khi tạo nên sơ đồ tư duy:

Họ cần thông tin gì nhằm hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó phải phải chi tiết đến nấc nào?Bạn rất có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của khách hàng hấp dẫn hơn?