ĐỔI MÀU BLOCK TRONG CAD

Trong đó có khá nhìu block, mà block thì lại chẳng có cách nào thay đổi được các tính chất của nó: màu sắc, nét...

Bạn đang xem: Đổi màu block trong cad

Mún thay đổi pải vào từng block, tốn nhìu thời gian lắm .

Bạn nào biết cách để thay đổi các tính chất của block nhanh hơn tí hok, chỉ cho mình với, hiiiii...

Thanks uuuuuuuuuu!!!!!!!


*

*

Hi!!!

Mình có một số bản vẻ đang phải chỉnh sửa.

Trong đó có khá nhìu block, mà block thì lại chẳng có cách nào thay đổi được các tính chất của nó: màu sắc, nét...

Mún thay đổi pải vào từng block, tốn nhìu thời gian lắm .

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Hóa Học 9 Hay Nhất, Chi Tiết, Giải Vở Bài Tập Hóa Học 9 Hay, Ngắn Nhất

Bạn nào biết cách để thay đổi các tính chất của block nhanh hơn tí hok, chỉ cho mình với, hiiiii...

Thanks uuuuuuuuuu!!!!!!!


bạn dùng Refedit là nhanh nhất

còn nếu block được tạo khi ở layer 0, hoặc byblock thì bạn dùng Fi rồi chọn block rồi chọn layer, net, màu....bạn dùng Refedit là nhanh nhất

còn nếu block được tạo khi ở layer 0, hoặc byblock thì bạn dùng Fi rồi chọn block rồi chọn layer, net, màu....Hi!

Mình đã thử nhưng như vậy cũng hok nhanh hơ n mấy bồ ơi!

Vì mấy cái block này nhỏ xíu hà : cửa, đèn, cây.. thui

Có ai bit cách nào nhanh hơn ko, chỉ mình với

Ví dụ như cần thay đổi màu sắc của các block này giống nhau hay các block đều có cùg một nét.....

Thank nhìu ngen!!!!!!!!


*

Hi!

Mình đã thử nhưng như vậy cũng hok nhanh hơ n mấy bồ ơi!

Vì mấy cái block này nhỏ xíu hà : cửa, đèn, cây.. thui

Có ai bit cách nào nhanh hơn ko, chỉ mình với

Ví dụ như cần thay đổi màu sắc của các block này giống nhau hay các block đều có cùg một nét.....

Thank nhìu ngen!!!!!!!!


Bạn dùng thử đoạn Code này xem sao :

Tên lệnh là BC

; Doi mau Block (Khong can Explode);****************************************************************************************; ERROR HANDLER(defun err-ubc (s); If an error (such as CTRL-C) occurs; while this command is active...(if (/= s "Function cancelled") (princ (strcat "\nError: " s)))(setq *error* olderr); Restore old *error* handler(princ));err-ubc(DEFUN C:BC (/ BLK CBL CBL2 C ACL ALY NLY NCL)(setq olderr *error* *error* err-ubc)(initget "?") (while(or (eq (setq C (getint "\nMau Blocks moi/>: ")) "?") (null C) (> C 256) ();or(textscr)(princ "\n ")(princ "\n So hieu mau | Ghi chu ")(princ "\n ________________|____________________")(princ "\n | ")(princ "\n 0 | ")(princ "\n 1 | Red ")(princ "\n 2 | Yellow ")(princ "\n 3 | Green ")(princ "\n 4 | Cyan ")(princ "\n 5 | Blue ")(princ "\n 6 | Magenta ")(princ "\n 7 | White ")(princ "\n 8...255 | -Varies- ")(princ "\n 256 | ")(princ "\n \n\n\n")(initget "?"));while(PROMPT "\n >Chon Blocks se thay doi mau: ")(SETQ SS (SSGET "((0 . "INSERT"))))(SETQ K 0)(WHILE ( (setq CBL (tblsearch "BLOCK" (CDR (ASSOC 2 (ENTGET (SETQ BLK (SSNAME SS K))))))) (SETQ CBL2 (CDR (ASSOC -2 CBL)))(WHILE (BOUNDP "CBL2)(SETQ EE (ENTGET CBL2));Update layer value(SETQ NCL (CONS 62 C))(SETQ ACL (ASSOC 62 EE))(IF (= ACL nil)(SETQ NEWE (APPEND EE (LIST NCL)))(SETQ NEWE (SUBST NCL ACL EE)));if(ENTMOD NEWE)(SETQ CBL2 (ENTNEXT CBL2)));end while(ENTUPD BLK)(SETQ K (1+ K)));end while(setq *error* olderr)(princ));end updblkcl