Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35, giúp những em học sinh lớp 4 củng rứa kiến thức, cụ được các dạng toán cũng như cách thức ra đề trong bài bác thi IOE, để sẵn sàng cho những vòng thi IOE những cấp đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem:

Mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể dưới đây:

200 câu giờ đồng hồ Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp huyện

200 câu giờ đồng hồ Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện

Đề thi Olympic giờ Anh lớp 4 tự vòng 1 mang đến vòng 35

Vòng 1:

bài 1: Choose the correct answer

1. What ........his name?

a. Is b. Are c. This d. Bye

2. May I ...........out?

a. Xuất hiện b. Go c. Come d. Say

3. What colour is this? – It"s.........book.

a. A green b. Green c. Pencil d. Ruler


4. I"m in ..........4 A.

a. Grade b. Class c. Classes d. Grades

5. They ............from France.

a. Is b. Am c. Is d. Are

6. Where ............you from? –I"m from Laos.

a. Is b. Are c. Am d. Do

7. ..........is Tom from ? – England.

a. What b. When c. Where d. How

8. Is ...........school big?

a. You b. Your c. Yous d. Yours

9. Tom is my ..........., too.

a. He b. She c. Friend d. Be

10. Your book ..............small.

a. It b. Is c. It"s d. Are

Bài 2: Fill in the blank

1. Good mo _ _ ing, Peter.

2. I lượt thích orange jui _ e.

3. This _ _ a ruler.

4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.

5._ esk

6 .f _ ower

7. _ m

8. B _ _ k

9. This is my r _ om.

10. Bỏ ra _ ken

Bài 3: Matching

1. Notebook 2. Book 3. Question 4. Kite 5. Pen


6. Sofa 7. Teacher 8. Window 9. House 10. Orange

a. Thầy giáo b. Hành lang cửa số c. Con diều d. Cuốn sách e. Cây bút

f. Ngôi nhà g. Quyển tập h. Trái cam i. Ghế đệm j. Câu hỏi

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Vòng 2:

Bài 1: Matching

1. Friend 2. Violin 3. Butterfly 4. Plane 5. Cow

6. Fish 7. Mother 8. Ice cream 9. Family 10. Star

a. Ngôi sao sáng b. Các bạn c. Bầy vi ô lông d. Trườn cái e. Mẹ

f. Cá g. Kem h. Gia đình i. Bướm j. Vật dụng bay

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Bài 2: Reoder the words to lớn make sentences

1. How old is she?________________________________________________________________

2. Is name His Long.________________________________________________________________

3. Miss is my teacher. Lien________________________________________________________________


4. This an is apple________________________________________________________________

5. Many There are rooms in the house.________________________________________________________________

6. Is your old sister ? How________________________________________________________________

7. How you now ? are________________________________________________________________

8. Teacher mother a My is________________________________________________________________

9. My Nga. Name is________________________________________________________________

10. Nice to you, meet Tommy.________________________________________________________________

Bài 3: Fill in the blank

1. I"m seven years o _ _ .

2. H _ _ name is Mary.

3. Your scho_ _ is big.

4. St _ _ d up, please.

5. This _ _ my teacher.

6. How _ _ e you ?

7. I"m fine, th _ _ _ you.

8. I"m se _ en years old.

9. Where are you f _ _ _ ?

10. What s _ bject vị you like?

Vòng 3:

Bài 1: Choose the correct answer

1.This gift is ......you.

Xem thêm: Máy Đo Dinh Dưỡng Trong Đất, Thiết Bị Đo Dinh Dưỡng Đất Trong Nông Nghiệp

a. On b. In c. For d. At

2. A: Tony, Where are you ..........? B: I"m from America.

a. At b. From c. On d. To

3. ..........birthday to you!

a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily

4. Are theu students ? Yes, .................

a. They are b. They vị c. Are they d. Are their

Bài 2: Matching

1. Write 2. Teddy bear 3. Lion 4. Chicken 5. House

6. Girl 7. Drink 8. Yo-yo 9. Lamp 10. Ice cream


a. Con gái b. Uống c. Sư tử d. đèn bàn e. Gà

f. Gấu g. Nhỏ lăn h. Kem i. Viết j. Ngôi nhà

1..........2..........3..........4..........5..........6............7...........8........9.........10..........

Bài 3: Fill in the blank

1. Numb_ r

2. Mornin _

3. Augu _ t

4. Vie _ nam

5. M _ rch

6. This is my sch _ _ l library.

7. Mary is hap _ y because today is her bithday.

8. Good bye. See you tomorr _ w.

9. Her _ s my bedroom.

10. Cak _

Vòng 4:

Bài 1: Choose the correct answer

1. There ...........two boys in my class.

a. Is b. Many c. Are d. Isn"t

2. My brother is ............ Worker.

a. An b. An"s c. A d. A"s

3. What .........is it ? It"s white.

a. Colours b. Colour c. Colour"s d. Colourn"t

4. I ..........watching TV.

a. Is b. Are c. Am d. Aren"t

5. This..........my friend, Nga.

a. Am b. Is c. Are d. Name

6. Let"s ...........hello khổng lồ the teacher.

a. Go b. Say c. Know d. To

7. How...........desks are there in your classroom?

a. Any b. Many"s c. Any"s d. Many

8. August is the eighth ............the year.

a. By b. On c. Of d. From

9. Give..........a pen, please.

a. My b. Me c. My"s d. I

10. Look at the ........., please.

a. Say b. Tell c. Board d. Board"s

Bài 2: Fill in the blank

1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.

2._ _ _ are you ? I"m eleven years old.

3. Thank you very much, Lan Anh.

You _ _ _ welcome.

4. My school is _ _ _ big. It"s small.

Bài 3: Matching

1. Dance 2. Pencil box 3. Drink 4. Kite 5. Candle


6. Soft drink 7. Greet 8. Sit 9. Butterfly 10. Eat

a. Kính chào b. Nước uống gồm ga c. Hộp bút chì d. Nước uống e. ăn

f. Khiêu vũ g. Ngồi h. Nhỏ diề u i. Nến j. Bướm

1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10.........

Vòng 5:

Bài 1: Matching

1. Bedroom 2. Garden 3. Kitchen 4. Bus 5. Desk6. Lion 7. Greet 8. Smile 9. Listen 10. Ducka. Nghe b. Kính chào c. Phòng ngủ d. Khu nhà bếp e. Xe cộ buýtf. Sư tử g. Khu vườn h. Chiếc bàn i. Mỉm cười cợt j. Bé vịt

1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10..........

Bài 2: Reoder the words lớn make sentences

1. You ? are How old________________________________________________________________2. Cat. Like My brother doesn"t________________________________________________________________3. Is Lina. Name My________________________________________________________________4. Is job ? What her________________________________________________________________5. Book read the Let"s________________________________________________________________6. Sao chép words. Down the________________________________________________________________7. Am hungry I now.________________________________________________________________8. What"s name ? your________________________________________________________________9. Kite for That is you________________________________________________________________10. Her Mary. Is name________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. Aunswer 2. Pqink 3. Numbwer 4. Remembper 5. Tosy6. Stutdent 7. Candey 8. Reaqd 9. Broewn 10. Caike

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để xem thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ Anh lớp 4