NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA

... 24 TRƯỜNG thpt TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 06 trang) ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐH 2014 - LẦN MÔN THI: giờ Anh - KHỐI D thời hạn làm bài: 90 phút (80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 196 Họ, ... Endangerment THE end 38 SỞ GD và ĐT THANH HÓA TRƯỜNG thpt cha ĐÌNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG MÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH; khối D (Lần 2) Điểm thi = tổng thể câu / 8, làm tròn ... TRA CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC NĂM năm trước Môn thi: TIẾNG ANH, khối D (Lần 2) thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 126 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 80)...

Bạn đang xem: Ngân hàng đề thi thpt quốc gia


*

*

... Cost b costs c costed d cost 56/ Look! What Ahmed ? a did you think … doing b did you think … is doing c you think … is doing d you think … doing 57/ Would you lượt thích ………… khổng lồ the concert with me ... Wine It ……… so sweet a looks b feels c sound d tastes 27/ This is a lovely part of the country, …………? a isn’t this b is it c isn’t it d is this 28/ Don’t go yet I’m going to ……………you some coffee ... A b c d much long far often 9/ I must have a drink I’m so………… a dirty b thirty c hungry d thirsty 10/ What does she do?……… a She is a farmer b She work on a farm c She helps the...
*

... ĐỀ LOẠI ĐỀ: KIỂM TRA HKI – MÔN: TIẾNG ANH S T T chủ đề Yêy ước kỹ triển lẵm thời gian khối hệ thống kiến thức các dạng tập Personal information -Tái -Vận dụng tổng vừa lòng -Vận dụng suy luận 20 phút Lớp ... Từ (dùng khứ hoàn thành) bố trí từ sau thành câu có nghiã NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG ANH I Viết thắc mắc cho phần gạch câu sau He failed the exam because he was lazy Mr & Mrs Thanh ... Country ……………………………………………………………………… ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG ĐỀ THI HKI - MÔN TIẾNG ANH I Viết câu hỏi cho phần gạch ốp câu sau Why did he fail the exam? Where are Mr & Mrs Thanh going khổng lồ next year? How does...
*

... ÁN CÂU HỎI NGÂN HÀNG ĐỀ THI thpt QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH Mã: 27.8 27.8.1.1 B 27.8. 1.2 C 27.8. 1.3 C 27.8. 1.4 A 27.8. 1.5 A 27.8. 1.6 A 27.8. 1.7 C 27.8. 1.8 D 27.8. 1.9 C 27.8. 1.10 B 27.8. 2.11 A 27.8. 2.12 ... 27.8. 2.12 B 27.8. 2.13 A 27.8. 2.14 B 27.8. 2.15 C 27.8. 2.16 C 27.8. 2.17 C 27.8. 2.18 A 27.8. 2.19 A 27.8. 3.20 D 27.8. 3.21 B 27.8. 3.22 D 27.8. 3.23 A 27.8. 3.24 B 27.8.

Xem thêm: Bến Xe Phương Trang, Bảo Lộc ⇒ Đà Nẵng, Phòng Vé Phương Trang Bảo Lộc

3.25 A 27.8. 3.26 D 27.8. 3.27 D 27.8. 3.28 ... 27.8. 3.26 D 27.8. 3.27 D 27.8. 3.28 B 27.8. 3.29 D 27.8. 4.30 A 27.8. 4.31 D 27.8. 4.32 D 27.8. 4.33 A 27.8. 4.34 D 27.8. 4.35 D 27.8. 4.36 C 27.8. 4.37 A 27.8. 3.38 D 27.8. 4.39 D 27.8. 4.40 C DUYỆT BAN GIÁM HIỆU...
*

... Presidential elections D Presidential years in the United States D years == THE over == TRƯỜNG thpt PHÚ LƯƠNG ĐÁP ÁN Môn: tiếng Anh 26.8.3.1 A 26.8.3.11 D 26.8.4.21 D 26.8.1.31 D 26.8.3.2 C 26.8.3.12 C 26.8.3.22 ... Music as this D This is the first time I‘ve heard this good music 26.8.4.19 John didn’t install an alarm, so the thieves broke into his house last night A If John installed an alarm, the thieves ... The thieves wouldn’t break into his house last night C Had John installed an alarm, the thieves wouldn’t have broken into his house last night D Because he hadn’t installed an alarm, the thieves...
... Somebody else got tired of wait married C Câu20 A) B) C) D) Đáp án Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Margaret Thatcher was the first ... Her to lớn marry? Who did wanted marry Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp án Câu 26 A) B) C) D) Đáp án Câu 27 A) B) C) D) Đáp án Câu 28 A) B) C) D) Đáp án Câu 29 A) B) C) D) Đáp án C What was Bonnie doing ... Father in 1 936 Edward VIII became the King of England After dead became of B She opened the door of the balcony và see him in the street A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B)...
... C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) reading writing A I often have………………… ... C) D) Đáp án Câu đôi mươi A) B) C) D) Đáp án Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 D Somebody left .handbag on my table her hers theirs them A The Chinese often drink some tea ... Weekends B We go to a football……………………on Sundays player coach match show C “This is my new shirt.” - “Oh, ………………colour is nice.” A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp...
... Names for their children A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) want lớn show how special they are who ... D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 B Many people believe of life after death believe of after death B My girlfriend ... The one I have Câu 17 read last year A) was not B) as C) have D) read Đáp án C Câu 18 I’m looking forward khổng lồ see you next weekend A) I’m B) looking C) lớn D) see Đáp án D Câu 19 A banking has an...
... Costed b costs c cost d is cost / Look! What Ahmed ? a you think … doing b did you think … is doing c you think … is doing d did you think … doing / Would you lượt thích ………… khổng lồ the concert with me ... The wine It ……… so sweet a sound b tastes c looks d feels / This is a lovely part of the country, …………? a is this b isn’t it c isn’t this d is it / Don’t go yet I’m going lớn ……………you some coffee ... Twice a month a often b much c far d long 9/ I must have a drink I’m so………… a dirty b thirty c hungry d thirsty / What does she do?……… a She work on a farm b She lives in a farm c She is a farmer...
... Offering of food The end TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN QUỐC TUẤN TỔ: VĂN – NGOẠI NGỮ Realization D B D C A A D B C 10 D KEY BỘ CÂU HỎI mang lại NGÂN HÀNG ĐỀ THI, KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2015 Understanding ... 7: According to lớn the passage, young owlets eat everything EXCEPT A.small mammals birds B nuts và seeds Question 8: What is the topic of this passage? A.Nest building of great horned owls ... Year D 31.8.1.10 All of the students in this course will be assessed according khổng lồ their A B attendance, performance, & they work hard C D II Understanding Choose the word whose underlined part...
... Người đề: đội giờ đồng hồ Anh Tổ: Hóa - Sinh- nước ngoài ngữ - thể thao – Quốc phòng Trường: trung học phổ thông è Phú Tổ trưởng chuyên môn Võ Nhai, ngày 15 mon năm năm ngoái Người đề Nguyễn Thị Thu Huyền đội giờ Anh ... Didn’t prepare everything carefully, so the buổi tiệc ngọt wasn’t successful A If Ann had prepared everything carefully, the các buổi tiệc nhỏ would have been successful B If Ann hadn’t prepared everything carefully, ... Would have been successful C If Ann prepared everything carefully, the các buổi party would be successful D If the party is successful, Ann will prepare everything carefully 30.8.38.3 The girl was saved...
... More concerned with physical attractiveness A The choice of a wife or a husband B When choosing a wife or a husband C However a wife or a husband chooses D Because of a wife or a husband 29.8.2.14 ... An alarm, the thieves didn’t break into his house last night B If he had installed an alarm, the thieves wouldn’t break into his house last night C Had he installed an alarm, the thieves wouldn’t ... Signing D signed 29.8.3.27 This is the author works have awarded many prizes A whom B whoever C which D whose 29.8.3.28 John didn’t install an alarm, so the thieves broke into his house...
tự khóa: ngân hàng đề thi môn tiếng anhngân hàng đề thi olympic giờ đồng hồ anh tè họcđề thi thpt tiếng anhngân mặt hàng đề thi xử trí ảnhngân sản phẩm đề thi môn tiếng pháp150 đề thi thpt tiếng anhđề thi thpt tiếng anh 2015ngân sản phẩm đề thi tiếng anh 11ngân mặt hàng đề thi tiếng anh lớp 11ngân mặt hàng đề thi cao học tập môn giờ đồng hồ anhngân mặt hàng đề thi đại học môn giờ đồng hồ anhngân hàng đề thi tiếng anh siêng ngành cnttngân sản phẩm đề thi công chức môn giờ anhngân sản phẩm đề thi thử đh môn giờ đồng hồ anhngân mặt hàng đề thi tiếng anh cao họcBáo cáo thực tập tận nhà thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018Báo cáo quy trình mua sắm CT CP công nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, tấn công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 gồm lời giảiGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển tài năng học tập hợp tác và ký kết tại các trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện bố chẽ, tỉnh giấc quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và áp dụng trong nhấn dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu kĩ năng đo năng lượng điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình thay đổi tần (inverter) cho máy ổn định không khíchuong 1 tong quan tiền quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động nàng theo pháp luật lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới cai quản tài thiết yếu trong chuyển động khoa học tập xã hội trường vừa lòng viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu new đăng đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập thứ lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8 phân tích bài thơ từ tình 2