ĐÁP ÁN SÁCH LƯU HOẰNG TRÍ LỚP 6

Bạn đã xem trăng tròn trang chủng loại của tư liệu "Bài tập tiếng Anh 6 (Có đáp án) - lưu giữ Hoằng Trí", để thiết lập tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

Tài liệu thêm kèm:

*
bai_tap_tieng_anh_6_co_dap_an_luu_hoang_tri.docx

Nội dung text: bài tập tiếng Anh 6 (Có đáp án) - lưu Hoằng Trí

LƯU HOẰNG TRÍ (Giáo viên chăm Anh – Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng hiền đức – TP.

Bạn đang xem: Đáp án sách lưu hoằng trí lớp 6

HCM) BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 (KHÔNG ĐÁP ÁN) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘILời nói đầu những em học viên thân mến! cửa hàng chúng tôi biên soạn “Bài tập tiếng Anh 6 – không đáp án” ăn với với “Tiếng Anh 6” của nhà xuất phiên bản giáo dục vn với sự hợp tác của tập đoàn lớn Xuất phiên bản Giáo dục Person, và dành cho học sinh lớp 6 đang học qua giờ Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4 cùng Tiếng Anh lớp 5 làm việc bậc đái học. Công ty chúng tôi tập trung biên soạn các dạng bài bác tập nhằm mục đích phát triển năng lực tiếp xúc bằng giờ anh thông qua kĩ năng nói, đọc, viết, trong số ấy có để ý đến trọng tâm lí tầm tuổi của học viên lớp 6. Bài bác tập dành cho mỗi đơn vị bài học kinh nghiệm bao gồm:  Phần A: Phonetics (Ngữ âm)  Phần B: Vocabulary và Grammar (Từ vựng và ngữ pháp)  Phần C: Speaking (Nói)  Phần D: Reading (Đọc)  Phần E: Writing (Viết)  kiểm tra (gồm 80 câu hỏi kiểm tra với bài bác tập trở nên tân tiến các năng lực trên) các bài “Test yourself” giúp học viên tự đánh giá những nội dung kiến thức và kỹ năng và rèn luyện các năng lực sau mỗi 3 đơn vị bài học. Những bài tập trong “Bài tập tiếng Anh 6 – ko đáp án” nhiều dạng, phong phú, bám sát từ vựng, ngữ pháp và chủ đề trong sách giáo khoa “Tiếng anh 6” của nhà xuất bản Giáo dục nước ta và tập đoàn lớn Xuất bạn dạng Giáo dục Person. Công ty chúng tôi hi vọng rằng “Bài tập giờ Anh 6 – không đáp án” sẽ là 1 tài liệu tự học hữu ích tương tự như một phương tiện cung ứng cho việc rèn luyện, cải thiện trình độ giờ Anh cho học sinh lớp 6. Mặc dù đã tất cả nhiều nỗ lực trong vấn đề biên soạn, tuy vậy không thể tránh ngoài thiếu sót. Công ty chúng tôi rất hy vọng nhận được những góp phần quý báu của chúng ta đồng nghiệp và những em học sinh để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần tái bạn dạng sau. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giảUnit 1: MY NEW SCHOOL A. PHONETICS Put the words with the underlined part into the correct column. Monday month some don’t love come club hungry lunch homework subject only study home rubber notebook rode post one overseas go mum poem borrow other wonderful Sunday country clip lower . /əʊ/ /ʌ/ . . . . B. VOCABULARY & GRAMMAR I. Put the words below into the correct verb group. Drawing painting basketball football volleyball badminton Maths Science English Physics homework pop music lessons breakfast lunch dinner judo exercise History Geography vocabulary the piano the guitar Vietnamese 1. Play: ___ ___ 2. Do: ___ ___ 3. Have: ___ ___ 4. Study: ___ ___ II. School subjects. A. Vày you know the subjects? What are their Vietnamese equivalents? 1. Art: ___ 2. English: ___ 3. Geography: ___ 4. History: ___ 5. Maths: ___ 6. Music: ___ 7. PE (Physical Education): ___ 8. Science: ___ 9. ICT (Information and Communication Technology): ___ lưu Hoằng Trí bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 1B. Do you know any more subjects? Write them down. ___ ___ C. Ask and answer the questions. 1. Which subjects do you bởi vì at school? ___ 2. What"s your favourite subject? ___ 3. What"s your favourite school day? ___ II. Complete the words of school things. 1. T_ _ _ _ _ r 2. D _ _ k 3. R _ l _ r 4. P. _ n 5. R _ bb _ r 6. S _ _ _ _ _ t 7. Phường _ _ _ _ l c_ _ e 8. _ a _ _u _ a _ or 9. B _ _ k 10. Ch _ _ r. IV. Look at the picture. Write the number of the people and school things. ___teacher ___board ___paper ___rubber ___student ___chair ___ruler ___pencil case ___desk ___book ___notebook ___computer ___school bag ___pencil ___pen V. What are these things? Write the words in the spaces. 1. A small book to write things you want to remember : ___ 2. A small electronic machine for calculating figures : ___ 3. A small piece of rubber you use for removing pencil : ___ marks from paper 4. A soft container in which a student carries books và : ___ other things for study 5. A device used for drawing circles : ___ 6. A vehicle with two wheels, which you sit on and ride : ___ by moving your legs lưu giữ Hoằng Trí bài xích tập tiếng Anh lớp 6 | 27. A straight piece of wood or plastic that you use for : ___ drawing straight lines 8. A box for storing pens, pencils, erasers, etc. : ___ 9. A tool for making pencils sharper : ___ 10. A book that contains information about a subject : ___ VI. Write the -ing form of the verb. 1. Watch ___ 2. Listen ___ 3. Swim ___ 4. Go ___ 5. Have ___ 6. Skip ___ 7. Ride ___ 8. Sit ___ VII. Complete the sentences with the -ing form of the verbs. Use short forms. Example: Come round lớn my place - we"re listening lớn music. (listen) 1. Look! The dog in the river! (swim) 2. Don"t disturb me! I a good book. (read) 3. She her holiday. (enjoy) 4. They a computer game. (play) 5. You your homework. (do) 6. Look! The girls in the schoolyard. (skip) 7. Ssh! They in the library. (study) 8. Listen! Someone at the door. (knock) VIII. Complete the sentences with am, is or are. 1. A: Where"s Jack? B: He playing football. 2. A: Let"s play table tennis. B: Sorry. We having dinner now. 3. A: Where are Linda & Kate? B: They shopping. 4. A: Are you OK? B: Yes, I having great fun. 5. A: Please help me. B: Sorry. I reading a book. 6. A: Can I talk lớn Lan? B: She isn"t at home. She riding her bike. IX. Complete the sentences with the verbs in the present continuous. Have listen not watch read speak play 1. Right now John basketball with the school team. 2. Mary breakfast? It"s time khổng lồ go to lớn school. 3. Andy & Amy a DVD. They"re playing computer game. 4. Which CD you to? lưu lại Hoằng Trí bài xích tập tiếng Anh lớp 6 | 35. Please be quiet! I my book. 6. What language she ? X. Put the words in the correct order. 1. My/ I/ doing/ homework/ love. ___ 2. To/ cinema/ They/ going/ like/ the. ___ 3. Watching/ don"t/ We/ TV/ like. ___ 4. Like/ sister/ reading/ doesn"t/ My/ magazines. ___ 5. Dad/ music/ enjoys/ My/ to/ listening/ country. ___ 6. Enjoy/ on/ They/ photos/ taking/ holiday. ___ XI. Write the verbs in the negative form. Example: I"m enjoying my holiday. I"m not enjoying my holiday. 1. He"s doing his homework. ___ 2. They are playing tennis. ___ 3. Linda"s having breakfast now. ___ 4. Steve"s sleeping. ___ 5. We"re listening to lớn the teacher. ___ 6. It"s raining. ___ 7. The students are doing morning exercises. ___ 8. She"s interviewing some students. ___ XII. Complete the sentences with the correct form of the verb: go, play, help, have. L. Our mèo football! 2. I computer games in the evening. 3. I my sister with her homework. 4. My sister me khổng lồ clean my bike. 5. We a new classmate, Mai. 6. We to lớn school from Mondays lớn Fridays. 7. My father to work at 7 o"clock every morning. 8. On Sundays, my sister shopping. Giữ Hoằng Trí bài xích tập tiếng Anh lớp 6 | 4XIII. Complete the sentences with the negative form of the verb. Example: He likes Science, but he doesn"t lượt thích History. L. She speaks English, but she French. 2. I understand Maths, but I Science. 3. He helps me with Science, but he me with Maths. 4. I borrow books about English, but I books about History. 5. You play the guitar, but you the piano. XIV. Match the questions and answers. Write the answer in each blank. ___ l. Are they cooking dinner? a. No, they aren"t. They"re cooking dinner. ___ 2. Is he disturbing you? b. No, I"m not. ___ 3. Are you listening to music? c. No, I"m not. I"m doing my English homework. ___ 4. Are they watching TV? d. Yes, he is. He loves Italy. ___ 5. Are you doing your Maths homework? e. No, they aren"t. They"re watching TV. ___ 6. Is he enjoying his holiday? f. No, he isn"t. XV. Match the questions & answers. Write the answer in each blank. ___ 1. What are you watching? a. I like programmes about History. ___ 2. What kind of programmes do you watch? b. Lớn my friend"s house. ___ 3. Where are you going? c. Every day. ___ 4. Where does she live? d. A programme about animals. ___ 5. Who are you talking with? e. A friend from school. ___ 6. How often bởi you ride your bicycle to lớn school? f. 24, High Street. XVI. Complete the sentences with the present simple or the present continuous khung the verbs. 1. They often their parents in the holidays. (visit) 2. I really cooking. (like) 3. He can"t speak on the phone because he a shower. (have) 4. Look at that man. He a horse. (ride) 5. We sometimes lớn the cinema on Sunday. (go) 6. I about three DVDs a week. (watch) 7. We tennis now. (play) 8. Right now we French. (speak) 9. I sometimes the guitar in a band. (play) 10. When Susie usually her homework? (do) 11. I German. (not understand) 12. They chocolate ice cream? (like) C. SPEAKING I. Complete the following conversations. A. Nam: Good morning, Miss Hong. Miss Hong: (1) , Nam. (2) are (3) ? Nam: I"m (4) , (5) . Và you? Miss Hong: (6) , thanks. B. You: Hi, Mai. (1) our new classmate. Her name is Hoa. Mai: (2) , Hoa. Lưu Hoằng Trí bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 5Hoa: (3) , Mai. C. Nam: Hello, Hung. Hung: Hi. Nice khổng lồ (1) you again. Nam, this is Ba. Ba: (2) , Nam. (3) lớn meet you. Nam: Hi. Where are you (4) ? Ba: I am from Nha Trang. I am new here. Nam: What class are you (5) ? Ba: I"m (6) Class 6A. Hung: Yeah. He is our (7) classmate. Nam: Oh, we are (8) lớn have you in our class. II. Practice the sample conversation between Tom & Susan. Then work with a partner, prepare và practice a telephone conversation. Use your own ideas. Tom: Hi, Tom speaking. Susan: Hi, Tom. It"s Susan here. What are you doing? Tom: I"m playing Super nhân vật III. It"s great. Susan: Oh, can I come to lớn your place? Tom: Sure. III.Fill in the blanks with correct words or phrases, & then practise the conversations. L. TV programmes. A: I"m watching . It"s great! B: I"m watching . It"s fantastic! 2. Music. A: I"m listening lớn . It"s great B: I"m listening to lớn . It"s wonderful! 3. Computer games. A: I"m playing . It"s great! B: I"m playing . It"s fantastic. IV. Work with a partner. Ask & answer the questions. 1. What language bởi you usually speak with your family? ___ 2. What language are you speaking now ___ 3. What music bởi vì you usually listen to? ___ 4. What music are you listening khổng lồ now? ___ 5. Who are you sitting next lớn right now. ___ 6. Who vì you usually sit next to at dinner? ___ D. READING I. Read Tim"s diary và decide if the sentences below are T (True) or F (False). Lưu giữ Hoằng Trí bài bác tập tiếng Anh lớp 6 | 6Monday: Thursday: It"s Monday evening. I"m very happy. A great day at Today I"m OK. Have a good time with my school. And a good film on TV! classmates! Tuesday: Friday: I"m so angry. A lot of homework! I"m not sad. I"m happy. Great test! Wednesday: Saturday & Sunday: I"m nervous. A test is on Friday. Cool weekend. I"m very happy. L. On Monday Tim is happy. ___ 2. On Tuesday he is angry & nervous. ___ 3. On Wednesday he is nervous. A chạy thử is on Friday. ___ 4. On Thursday he is not OK. ___ 5. On Friday he is angry. ___ 6. On Saturday and Sunday he is very happy. ___ II. Read the conversation, và then circle the correct answers. Kate: Hello! (Kate"s speaking.) Linda: Hi, Kate. It"s Linda here. How are things? Kate: OK. I"m doing some homework & I"m not enjoying it! Linda: Oh sorry. Am I disturbing you? Kate: No. You aren"t. It"s OK. Linda: Oh good. Listen, vày you have Jack"s phone number? Kate: Yeah. I do. Just a moment. Ready? It"s 8693 2210. D. READING I. Read Tim"s diary và decide if the sentences below are T (True) or F (False). Monday: Thursday: It"s Monday evening. I"m very happy. A great day at Today I"m OK. Have a good time with my classmates! school. Và a good film on TV! Tuesday: Friday: I"m so angry. A lot of homework! I"m not sad. I"m happy. Great test! Wednesday: Saturday và Sunday: I"m nervous. A demo is on Friday. Cool weekend. I"m very happy. L. On Monday Tim is happy. ___ 2. On Tuesday he is angry và nervous. ___ 3. On Wednesday he is nervous. A thử nghiệm is on Friday. ___ 4. On Thursday he is not OK. ___ 5. On Friday he is angry. ___ 6. On Saturday & Sunday he is very happy. ___ II. Read the conversation, & then circle the correct answers. Kate: Hello! (Kate"s speaking.) Linda: Hi. Kate. It"s Linda here. How are things? Kate: OK. I"m doing some homework and I"m not enjoying it! Linda: Oh sorry. Am I disturbing you? Kate: No. You aren"t, It"s OK. Linda: Oh good. Listen, do you have Jack"s phone number? giữ Hoằng Trí bài bác tập tiếng Anh lớp 6 | 7Kate: Yeah. I do. Just a moment. Ready? It"s 8693 2210. Linda: 8693 2210. Thanks. Kate: Why vị you want Jack"s number? Linda: It’s Steve"s birthday next weekend. I want to lớn buy him something. Kate: Ah, clever you! You want to lớn ask Jack what Steve likes. Linda: That"s right. Kate: Ok. But you can"t talk to him now. He"s playing football. Phone him after lunch. 1. Kate is writing letters/ doing homework. 2. Linda is/ isn"t disturbing Kate. 3. Jack"s phone number is 8693 2210/8693 2110. 4. It"s Steve"s birthday tomorrow/ next weekend. 5. Linda wants to lớn buy a present for Steve/ Jack. 6. She knows/ doesn"t know what to buy Steve. E. WRITING I. Make sentences using the words và phrases given khổng lồ write an article about Nguyen Binh Khiem Primary School. 1. Nguyen Binh Khiem Primary School/ District 1/ Ho đưa ra Minh City. ___ 2. It/ have/ 36 classes/ over 800 students. ___ 3. School/ have/ contest called “Students Love Science”. ___ 4. 180 second, third, fourth graders/ enter/ contest. ___ 5. School/ make/ each school day/ exciting day/ the students. ___ II. Write a short paragraph about the school rules, using the present simple tense. 1. Try khổng lồ arrive on time for school & lessons. 2. Work hard, and allow others to do the same. 3. Try lớn be polite to teachers, each other và visitors. 4. Follow the instructions from the teachers. 5. Wear the school uniform when we come lớn school. 6. Keep the school buildings & grounds clean & tidy. 7. Have good behavior all the time. 8. Not to take foods or drinks into classrooms. 9. Not to lớn use thiết bị di động phones inside the school buildings. 10. Not lớn smoke at school or at home. Answers: 1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ 6. ___ 7. ___ giữ Hoằng Trí bài xích tập tiếng Anh lớp 6 | 88. ___ 9. ___ 10. ___ III.Write about your dream school using the words or phrases given. 1. Have good teachers/ help students/ get interested/ subject. ___ 2. Have outdoor/ indoor activities. ___ 3. Students/ try/ be/ active. ___ 4. Students/ learn/ both/ theory/ practice/ all subjects. ___ 5. Students/ use tablets/ instead/ books. ___ 6. Good canteen/ supply/ healthy food. ___ 7. Good library/ help/ develop/ talents of students. ___ 8. Students/ use/ thể thao facilities/ không tính tiền time. ___ lưu giữ Hoằng Trí bài xích tập tiếng Anh lớp 6 | 9TEST (UNIT 1) I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1. A. Nice B. Bicycle C. Rides D. Live 2. A. Mine B. History C. Exercise D. Library 3. A. Come B. Month C. Mother D. Xuất hiện 4. A. Hope B. Homework C. One D. Post 5.A. Brother B. Judo C. Going D. Rode 6. A. Subject B. Club C. Put D. Lunch 7.A. Science B. Like C. Music D. Ice 8.A. FunB. Student C. Hungry D. Sun 9. A. Teacher B. ChessC. Lunch D. School. 10.A. Farm B. After C. Walk D. Class II. Choose the correct answers. 11. Phong is wearing a school . A. Shoes B. Uniform C. Bag D. Hats 12. I am having a Maths lesson but I forgot my . I have some difficulty. A. CalculatorB. BicycleC. Pencil caseD. Pencil sharpener 13. In Physics, we have a lot of . A. Books - lớn haveB. Homework - to lớn doC. Science - khổng lồ studyD. Vocabulary - khổng lồ play 14. Morning exercise is good for you. A. DoingB. StudyingC. PlayingD. Having 15. At lunchtime, you can lunch in the school canteen. A. GoB. BeC. HaveD. Bởi vì 16. Mai & Hoa their bicycles lớn school from Monday to Friday. A. RidesB. RideC. Is ridingD. Are riding 17. Nam"s new school a large . A. Has - playgroundB. Have - playgroundsC. Is having - playgroundsD. Are having - playground 18. I often my homework school. A. Study - atB. Am doing - afterC. Vì - afterD. Does - before 19. In the afternoon, I books the library. A. Am reading - atB. Read - inC. Reads - atD. Are reading - in 20. Look! They badminton with their friends. A. PlayB. PlaysC. PlayingD. Are playing 21. What is your subject at school? A. NiceB. FavouriteC. LikingD. Excited 22. Students live and study in a/an school. They only go trang chủ at weekends A. InternationalB. SmallC. BoardingD. Overseas 23. In the afternoon, students many interesting clubs. A. JoinB. DoC. PlayD. Have 24. Creative students drawings & paintings in the club. A. Vì - sportB. Join - EnglishC. Vị -artD. Play - judo 25. We are excited the first day of school. A. AtB. AboutC. WithD. In 26. My parents often help me my homework. A. WithB. AboutC. AtD. In lưu Hoằng Trí bài bác tập giờ Anh lớp 6 | 1027. Nam giới football now. He"s tired A. Doesn’t playB. PlaysC. Is playingD. Isn’t playing 28. Listen! Someone at the door. A. KnocksB. KnockC. Is knockingD. Are knocking 29. My brother and I our bicycles khổng lồ school now. A. RideB. Am ridingC. Are ridingD. Is riding 30. Mr. Khang our class Maths. A. TeachB. TeachesC. DoesD. Starts III.Fill the blanks with am, is, are, do, does, have. 31. How you go to school every day? 32. You hungry? 33. Your brother like pop music? 34. Where you go shopping? 35. I having lunch with my new friends. 36. Now Mai watching a video video about science. 37. Nam & Duy not doing their homework. 38. We often Maths lessons on Mondays. 39. Mr. Minh our favourite teacher. He teaches Science. 40. What you usually do at break time? IV. Complete each of the following sentences with ONE suitable word. 41. Us about your new school. 42. In the afternoon students vì chưng sports in the . 43. We are about our first day at school. 44. He looks smart in his new school . 45. In Maths lessons, I bring my calculator, ruler, và . 46. Vì you often your bicycle to lớn school? 47. They are going to a new school library. 48. The school year in Viet nam giới on September 5th. 49. Vì chưng you keep when your teacher is explaining the lessons? 50. Vày you often help your classmates their homework? V. Match the questions in column A with the answers in column B. Answer A B 51. Do you like pop music? a. I read in the library. 52. When does school start? b. Maths. 53. What is your favourite subject at school? c. It"s very interesting. 54. What vì you usually do at break time? d. Yes, I do. 55. How many students does the school have? e. We are having a History lesson. 56. What is your school day like? f. Over 800 students. 57. What are you doing now? g. Yes, of course. 58. Vì you wear your school uniform when you h. At 4 o"clock every day. Go to lớn school? 59. What time bởi they go home? i. By bicycle. 60. How bởi vì you get to school every day? j. School starts again next Tuesday. Lưu giữ Hoằng Trí bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 11VI. Complete the conversation, và then practise it with your partner. Kate: (61)___? Jack: By bicycle. How about you, Kate? Kate: I walk (62) every day. My house is near our school. Jack: (63)___? Kate: It"s Maths. Mr. Nam teaches it và he"s our favourite teacher. (64)___, Jack? Jack: I play football with my classmates in the school playground. Kate: Great! I often play badminton with my classmates. (65)___, Jack? Jack: I go home at 4.30 in the afternoon every day. Mary: (66)___, Jack? Jack: After school, have dinner and do my homework. Mary: (67)___, Jack? Jack: Yes, I remember all our new classmates" names. (68)___, Mary? Mary: Oh, yes, When they forget things. I can help them. Jack: (69)___, Mary? Mary: Not much. I don"t have much pocket money. (70)___, Jack? Jack: Yes, I am. Let"s go lớn the canteen and have something to eat, Mary. VII.Make sentences using the words and phrases given. 71. They/ often/ morning exercise/ do. ___ 72. Nam/ play football/ school team. ___ 73. My sister/ play/ piano/ weekends/ at. ___ 74. I/ study/ Maths/ English/ History/ Mondays/ on. ___ 75. We/ eat lunch/ school canteen/ lunch time/ in. ___ 76. We/ read/ library/ break time/ at. ___ 77. Wear/ uniform/ school/ every day. ___ 78. Today/ Mai/ not/ wear/ uniform. ___ 79. I/ excited/ first day/ school/ at. ___ 80. Susan"s favourite teacher/ Science teacher. ___ giữ Hoằng Trí bài xích tập tiếng Anh lớp 6 | 12Unit 2: MY trang chủ A. PHONETICS Ticks () the correct column for the underlined part of the word. /s/ /z/ /iz/ does gets up Goes Has Lives looks plays starts finishes misses speaks teaches writes thinks watches washes sings walks Sits moves rooms houses chairs attics desks buildings léman luxury apartments chests laptops clocks B. VOCABULARY và GRAMMAR. I. In which room can you find these things. 1. Cooker, fridge ___ 2. Wardrobe, bed ___ 3. Armchair, TV ___ 4. Bath, bath-tub ___ 5. Car, bicycle ___ lưu lại Hoằng Trí bài bác tập giờ Anh lớp 6 | 13II. Put the words or phrases in the correct columns. Some words have more than one answer. Your bag school the shelves my desk Spain work the fridge the wall a các buổi tiệc nhỏ my bedroom home the floor In at on III. Look at the picture. Complete the sentences with the words in the box. On between above in front of under in next lớn behind l. There are some plates the sink. 2. There is a cat the rug. 3. There is a pair of shoes the sofa. 4. There are some flowers the curtains. 5. There is a man the cooker. 6. There is a door the cupboard. 7. There is a blue coat a red & a green coat in the wardrobe. 8. There is a picture the bed. IV. Look at the picture. Write the number next khổng lồ the correct word. ___wardrobe ___fridge ___sink ___radiator ___bed ___cooker ___cupboard ___sofa ___ table ___armchair ___carpet ___curtain ___chair ___beside table ___rug ___lamp V. Circle the correct answer. 1. Here is/ There are two English girls in my school. 2. Is there/Are there a good film on tonight? giữ Hoằng Trí bài tập tiếng Anh lớp 6 | 143. There isn"t/ There aren"t a hall in my house. 4. There is/ There are a lot of chairs in the classroom. 5. Is there/ Are there xanh curtains in your room? T 6. There isn"t/ There aren"t a lot of people in the cinema. VI. Look at the house then close your book & say what is in each room. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ VII.Complete the sentences with There is or There are. 1. ___a desk in my room. 2. ___green curtains in his room. 3. ___a sandwich on the table. 4. ___a book on the floor. 5. ___six children in the room. 6. ___nice posters in our classroom. 7. ___a cat on my bed. 8. ___thirty-six children in my class. VIII.Complete the table. Positive Negative Questions Positive Negative (1) a There isn’t a (3) a Yes, (5) No, there isn"t nice big wardrobe wardrobe bookshelf? (2) xanh There aren"t any (4) any Yes, there are No, there aren"t. Curtains curtains good posters? IX. Complete the sentences with the correct khung of there is or there are. 1. “___a TV in your room?” - “No, ___.” lưu lại Hoằng Trí bài bác tập tiếng Anh lớp 6 | 152. “___a car in the garage?” - “Yes, ___.” 3. “___two beds in your room?” - “No, ___.” 4. “___a sofa in your living room?” - “Yes, ___.” 5. “___a lot of books in your bedroom?” - “Yes, ___.” 6. “___a hall in your house?” - Yes, ___.” 7. “ ___a lot of sandwiches in the kitchen?” - “No,___.” 8. “___a lot of tables and chairs in your classroom?” - “Yes, ___.” X. Tick the correct sentences và correct the wrong ones. 1. There are three đen dogs in the park. 2. Domain authority Lat is a thành phố beautiful. 3. There is two good actors in the film. 4. Are there two new DVDs in your bag? 5. There is six books on my desk. XI. Write the conversations using the words below. Example: a new pencil case in your bag/ old. A: Is there a new pencil case in your bag? B: No, there isn"t. There"s an old pencil case. 1. Five DVDs on the tabled/ three. A: ___ B: ___ 2. A man in the garden/ a woman. A: ___ B: ___ 3. Six books in that bag/ seven. A. ___ B. ___ 4. Lots of cars in the street/ one car. A: ___ B: ___ 5. Thirty children in your class/ thirty-five A: ___ B: ___ XII.Reorder the words và write the sentences. 1. TV/ big/ a/ there"s. ___ 2. City/ beautiful/ a/ Ha Noi/ is. ___ 3. Student/ Mai/ new/ a/ is. ___ 4. Good/ a/ he/ friend/ is. ___ giữ Hoằng Trí bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 165. Dog/ it"s/ friendly/ a. ___ 6. Ten/ are/ desks/ small/ there. ___ 7. New/ four/ there/ cars/ are. ___ 8. Green fields/ are/ there. ___ 9. Are/ two/ pizzas/ there/ big. ___ 10. DVD player/ is/ new/ a/ there. ___ XIII.Complete the text with the correct prepositions. We have English lessons (1) Room 18. There are 24 tables for students & one desk for the teacher. (2) the walls, there are lots of posters of England. There’s a cupboard at the front of the room và (3) the cupboard, there"s a TV và DVD player. Sometimes we watch films. There are some bookshelves (4) the classroom. (5) the shelves, there are a lot of English books. Our books are (6) the teacher"s desk. He wants to look at our homework. Our school bags are (7) the floor, & there is some food (8) the school bags. It"s now 5.30 pm. We are (9) home, but our teacher is (10) school. He often stays late khổng lồ prepare for tomorrow"s lesson. C. SPEAKING I. Reorder the phrases lớn a make a conversation. ___ & have you got posters in your room? ___ Yeah, he’s great. He has air hair and green eyes – wonderful! ___ Theo Walcott is in it! ___ One or two. My favourite is an old Arsenal poster. 1 bởi you have any posters on your bedroom? ___ Oh? Why? ___ Yes, I do. Lots. My favourite is the poster of Brad Pitt. II. Complete the conversation with the verbs below và then practice it with your classmates. Helping watching doing writing going Conversation 1 Martin What are you doing on Saturday, Susan? Susan Nothing much. I"m (1) some old DVDs Martin Aren"t you going khổng lồ the cinema? Susan No, there"s nothing new. What are you doing? Martin I"m (2) into the đô thị centre with some friends. . Susan Sounds good. Can I come? Martin Sure! Good idea! Conversation 2 Pil What are you (3) this evening? Laura I"m (4) my essay for English. Phil Really? Laura Why don"t you vị your essay too? We could help each other. Pil I"m sorry, I can"t. I"m (5) my dad with his new computer D. READING I. Complete the emails with there’s, there are, there’s no, & there are no. Giữ Hoằng Trí bài bác tập giờ Anh lớp 6 | 17From Kristen Hi Gina, Here"s a picture of my đô thị - Sydney, Australia. (1) many interesting place here. Sydney has a lot of beaches. My favourite beach is Bondi Beach. (2) a great zoo, too: Taronga Zoo. (3) a small downtown. It"s the Pitt Street Mall. (4) four nice cafés and a great music store at the mall. Sydney Opera House is famous. It"s a great city. I love it. Come and visit me soon! Kristen From Gina Dear Kristen, Thanks for your e-mail. Sydney is beautiful. My town is very small. (5) opera house here. (6) beaches here. (7) a small. (8) two restaurants and an internet café. My town is a little boring, but I lượt thích it a lot. Bye Gina II. Read the email, match the sentences halves below, & write the answer in each blank. Hello Andrew, There is picture of my new bedroom. It’s not very big. There’s a bed, a desk, and a chair. There are two window. The curtains are new. On the desk there is a computer & a photo of my dog, Blackie. There are six posters in my room. There are animals on all the posters. The posters are beautiful. Best wishes Daniel ___ 1. In Daniel"s room a. Daniels’ desk. ___ 2. Daniel’s room b. There’s a bed, a desk & a chair. ___ 3. There are two windows with new c. A dog ___ 4. There’s a computer on d. Is not very big. ___ 5. Daniel’s pet is e. Lots of animals. ___ 6. The dog’s name f. In Daniels’ room. ___ 7. There are posters g. Is Blackie ___ 8. On the posters there are h. Curtains III.Read the conversation between four students: Linda, Kate, Steve và Jack. Then answer Yes or No to lớn the questions. Linda: What"s your new bedroom like, Kate? Kate: It"s not very big. But it"s really nice! Steve: Are there any good posters? Kate: Yes, a Coldplay poster & Jack: Coldplay? Who are they? Steve: Oh, come on, Jack! They"re really famous! Kate: và there is a nice big wardrobe, too. Jack: Is there a bookshelf? Kate: Yes, there is. It"s next to the bed. It"s small, but there aren"t a lot of books in my room! Linda: Is there a light for reading in bed? Kate: No, there isn"t. Steve: What else is there? Kate: Well, there are xanh curtains, two blue chairs & a desk. On the desk there"s a Jack: Computer? lưu lại Hoằng Trí bài tập giờ Anh lớp 6 | 18Kate: Yes, và there is a DVD player in it! Linda: Great! Can we watch some DVDs at your place? Kate: Sure. Let"s get Steve"s Coldplay DVDs! Steve: OK! Notes - curtain (n) = màn cửa. - at your place = khu vực ở, nhà của doanh nghiệp 1. Is Kate"s new bedroom big? ___ 2. Are Coldplay famous? ___ 3. Is Kate"s bookshelf big? ___ 4. Are her curtains green? ___ 5. Is there a Coldplay poster in her room? ___ 6. Is there a wardrobe in her room? ___ 7. Are there a lot of books in her room? ___ 8. Is there a DvD player in her computer? ___ IV. Read the article about unusual houses, and then answer the questions. A house? A boat? A houseboat! Pete and Karen Clay are from Kentucky. They have an unusual home. It"s a houseboat named Fargo. Their houseboat has a living room, a dining room, a kitchen, & a bathroom, and three bedrooms. The Clay"s children, Andy and Kris, love it. "It"s a cool house và a fun boat,” says Kris. Up in a tree! Grant Stone is 12, & his sister, Jenna, 8. They"re only kids, but they have a house. It’s a tree house! It"s in the country. It’s at their grandparents" house in Kansas. Their tree house has one room. It"s a living room with a table & a few chairs. It"s small, but Grant và Jenna think it"s great. Grant says, "It"s my favourite place! That"s the name - My Place.” Read the article again. Then complete the chart. Name Kind of house Name of trang chủ Number of rooms The Clays The Stones Are these sentences true (T), or false (F)? 1. The Clay"s houseboat has two bedrooms. 2. The Clay"s houseboat is small. 3. Grant is 12 years old. 4. Grant has two sisters. 5. The tree house is big. V. Read the texts và translate them into Vietnamese. Strangest Houses in the World nhảy đầm House Located in Czech Republic, the nhảy đầm House was built between 1992 và 1996. It looks lượt thích a nhảy couple, symbolizing the popular dancers Fred Astaire và Ginger Rogers. Ramot Polin léman luxury apartments The Ramot Polin léman luxury in Ireland looks lượt thích hive of honeybees. There are 720 housing units in the apartments built around 1972-1975. Giữ Hoằng Trí bài bác tập giờ Anh lớp 6 | 19Cube Houses The Cube Houses in Rotterdam look like a bunch of cubes to size a roof of a base building. Each cube house represents a tree và together the houses khung a grove, like a village within the city. There are three floors in this house. Enter the house from the entrance on the ground floor. Climb up the first floor khổng lồ the living room and xuất hiện kitchen. The second floor has two bedrooms & a bathroom. Some of these houses have a small garden on the đứng top floor. E. WRITING I. Make sentences from the given words or phrases. 1. There/ a bed/ corner/ the room. ___ 2. Shelves/ above/ the closet. ___ 3. Wardrobe/ the center/ the room. ___ 4. Table/ between/ two chairs. ___ 5. Lamp/ next/ the bed. ___ 6. Table/ the right/ the wardrobe. ___ 7. There/ some pictures/ the wall. ___ 8. There/ a window/ the left-side/ the room. ___ 9. Bed/ opposite/ the door. ___ 10. There/ some bottles/ the shelf. ___ II. Write sentences about your living room, your kitchen and your bedroom. L. In the living room, there"s a sofa, there are two ___ ___ 2. In the ___ ___ 3. In the ___ ___ III.Read Nadia"s text about her messy desk. Write a similar text. My desk is really messy! My pen is in my dictionary. My pencil case is on my school bag, & my pencils are on the school bag, too. My English book is behind the computer, My ruler is in my English book. My cat is on the computer. Where is my red pen? No idea! Answer: ___ ___ ___ giữ Hoằng Trí bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 20___ ___ IV. Read the description of Susan"s ideal room. Describe your ideal room. In my ideal room, there"s a big bed & there are yellow curtains. There are a lot of posters of pop stars và horses. There"s a nice desk. On the desk, there"s a computer with a big screen. There are two chairs, và there are lots of shelves for my books and DVDs. There is also a good stereo. Answer: In my ideal room there is There are ___ ___ ___ ___ ___ lưu Hoằng Trí bài xích tập tiếng Anh lớp 6 | 21TEST (UNIT 2) I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1.A. BedsB. ClocksC. WallsD. Tables 2.A. GrandparentsB. BrothersC. UnclesD. Fathers 3.A. MothersB. CentresC. AuntsD. Cousins 4.A. CitiesB. WatchesC. DishesD. Houses 5.A.

Xem thêm: Gel Bôi Trơn Cho Nữ Loại Nào Tốt Nhất? 7 Loại Gel Bôi Trơn Tốt Nhất Hiện Nay

BooksB. RoomsC. WallsD. Pillows 6.A. ClocksB. VillasC. TablesD. Chairs 7.A. BedB. TelevisionC. ChestD. Nhà vệ sinh 8.A. FridgeB. LightC. LivingD. Picture 9.A. PosterB. SofaC. OwnD. Máy tính xách tay 10.A. RoomB. BookC. DoorD. Look II. Find which word does not belong to each group. Then read the words aloud. 11.A. Town houseB. Country houseC. PlaygroundD. Villa 12.A. Living roomB. AtticC. ApartmentD. Kitchen 13.A. DishwasherB. SofaC. SinkD. Cupboard 14.A. WardrobeB. MicrowaveC. FridgeD. Cooker 15.A. BedB. LampC. TelevisionD. Sink III.Choose the correct answers. 16. There are a lot of things in domain authority Lat . A. SeeB. Khổng lồ seeC. SeeingD. To seeing 17. It is called the Tiger room there is a big tiger on the wall. A. BecauseB. So C. ButD. Like 18. I live my parents and my younger sister in a town house Ha Noi. A. With - atB. At - atC. Of - inD. With - in 19. We are moving a new house the đô thị centre soon. A. To lớn - inB. At - atC. Khổng lồ - fromD. From - in 20. We live in a town house, but our grandparents live in a house. A. VillaB. CountryC. ApartmentD. đô thị 21. There are two lights the ceiling. A. AtB. InC. OnD. Between 22. There is a family photo the wall. A. OnB. AtC. InD. Next 23. There four chairs & a table the middle of the room. A. Is - onB. Is - inC. Are - atD. Are - in 24. We need some chairs the kitchen. A. WithB. ForC. AtD. On 25. There are some dirty dishes the floor. A. InB. WithC. OnD. For 26. There aren"t any pillows the bed. A. InB. OnC. BehindD. In front of 27. My bedroom is the bathroom. A. UnderB. OnC. InD. Next to lưu Hoằng Trí bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 2228. I’d study hard for the exam. A. BetterB. LikeC. BeD. Do 29. There are clothes on the floor – it’s . A. InterestingB. MessC. MessesD. Messy 30. There a big fridge the corner. A. Is - onB. Is - inC. Are - inD. Are - on 31. There are many chairs in the kitchen, there is only one in my bedroom. A. SoB. BecauseC. ButD. In 32. My bedroom is small but it has a window. A. BigB. SmallC. InterestingD. Old 33. Where the living room? A. IsB. AreC. DoD. Does 34. Where the books? Are they the bookshelf? A. Is - onB. Is - inC. Are - inD. Are - on 35. There any furniture your new living room? A. Is - inB. Is - atC. Are - inD. Are - on IV. Fill the blanks with is, are, isn"t, aren"t, do, does, where. 36. In my house there four bedrooms. 37. Where you live, Nam? 38. We staying at my uncle"s house in da Lat. 39. How many rooms there in the hotel? 40. What Mrs. Brown need for the living room? 41. They have the right things for the kitchen? 42. There any furniture in my bedroom. I need many things. 43. There any chairs in the kitchen. We need four chairs. 44. Does your aunt live? 45. Which house you want to live in - a town house or a country house? V. Complete each of the following sentences with the correct preposition. 46. The kitchen is lớn the bathroom. 47. We live a town house. 48. Is there a picture the wall? 49. There is a ceiling fan the bedroom. 50. My town house is the city centre. VI Rewrite the following sentences keeping the same meaning. 51. There are many chairs in the kitchen. The kitchen ___ 52. Nam lives in the city. Phái nam doesn"t ___ 53. There are four people in my family: my parents, my brother & me. I live ___ 54. The television is in front of the picture. The picture is ___ 55. I don"t watch TV in any other rooms but the living room. Giữ Hoằng Trí bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 23I only ___ VII.Complete the conversation with the phrase below, and then practise it. A. What else is there?B. Is there a bookshelf? C. On it there"s a computer D. What"s your new bedroom like, Kate? E. No, there isn"t Mary: (56) ___ Kate: Well, it"s not very big. Jack: (57) ___ Kate: Yes, there is. It"s small, but that"s OK. Mary: Is there a light for reading in bed? Kate: (58) ___ Steve: (59) ___ Kate: Well, there are blue curtains and two chairs. There"s a desk, & (60) ___ VIII.Choose the best answer khổng lồ complete the text. You can"t see our house (61) here because it is (62) the church. When you walk up Prince Street, it is (63) the left, next (64) the đen Cat Café. My room is upstairs (65) the right. I have a desk (66) front (67) the window. And I lượt thích looking out because our house is (68) the park. My desk is (69) the bed (70) the wardrobe. 61.A. FromB. BehindC. OnD. In 62.A. InB. BehindC. OnD. Between 63.A. OnB. AtC. InD. Under 64.A. InB. AtC. OnD. To lớn 65.A. InB. BehindC. OnD. Next 66.A. OnB. AtC. InD. Next 67.A. AboutB. OfC. OnD. With 68.A. NearB. OnC. NextD. From 69.A. OnB. InC. BetweenD. At 70.A. OnB. AndC. InD. Behind IX. Read the email, và then decide whether the questions are true (T), false (F) or not mentioned (NM). Hi Marco, We are moving to our new flat on Saturday. The flat has only two bedrooms, and it has a small garden at the back. It"s good for me because it"s near my school và the thành phố centre. When you come in the front door, there"s a long hall with a bathroom at the other end. The door on the right goes into the kitchen with the dining room behind it. The next room is the living room. It"s a comfortable, sunny room & from there you can walk straight out into the garden. After that there"s my parents" bedroom, and finally you come lớn my bedroom. It"s next to the bathroom. I"m writing this e-mail on my computer at my desk under the window. All my furniture is in my room now & it looks good. Love Alice 71. The flat doesn"t have a garden. ___ 72. Alice walks lớn school. ___ 73. The dining room is behind the kitchen. ___ giữ Hoằng Trí bài tập tiếng Anh lớp 6 | 2474. Her parents" bedroom is next khổng lồ the bathroom. ___ 75. Her bedroom doesn"t have a window. ___ X. Make sentences using the words and phrases given. 76. Mai/ best friend/ school. ___ 77. She/ love/ read/ write/ short stories. ___ 78. We/ often/ homework/ together/ and/ she/ help/ me/ lot. ___ 79. She/ know/ lot/ history/ and/ we/ chat/ it/ hours. ___ 80. Tomorrow/ we/ watch/ new film/ Disney channel/ together. ___ lưu Hoằng Trí bài xích tập giờ Anh lớp 6 | 25Unit 3: MY FRIENDS A. PHONETICS Underline the sound /b/ và /p/, & then read them aloud. Brown, black, blue, blonde, big, book, board, bear, bean, butter, bread, breakfast, begin, become, bring, baseball, volleyball, badminton, basketball, bee, baby, bus, library, librarian, biking, bedroom, behind, between, but, blank, subject. People, person, peanut, pig, pizza, popcorn, picnic, picture, party, part, paper, sport, play, pretty, lip, parents, grandparents, pen, pencil, compass, cap, space, respect, shopping, help, happy, project, appropriate, stamp, experiment, computer. B. VOCABULARY & GRAMMAR I. Who is it? Write the correct names of the people. Anita is short & has dark, curly hair. Marion is short & slim. Her hair is blonde and curly. Peter is tall và has short, straight hair. Paul is tall and slim. He wears glasses and his hair is long Alison has blonde, curly hair & she is tall. Roger is short và slim và his hair is black. Frederick is tall & wears glasses. He is quite old. Barbara is a bit fat, và her hair is black, long and curly. 1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ 6. ___ 7. ___ 8. ___ II. Rewrite the sentences, using have or has face. Example: Her face is round. She has a round face. 1. My hair is black. ___ 2. Mrs. Huyen"s eyes are round and black. ___ 3. His eyes are blue. ___ 4. Her cheeks are chubby. ___ 5. Miss Huong"s face is round. ___ 6. Miss Thanh"s legs are long. ___ III.Fill in each blank with the correct verb. 1. She an oval face. 2. Mai"s hair long or short? - It short. 3. Mai short black hair. 4. He tall & thin. 5. Tan an athlete. He very strong. Giữ Hoằng Trí bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 266. What those? 7. What color those bikes? 8. What màu sắc Nam"s eyes? IV. Fill in the blanks with the missing words: is, has, or wear(s). & translate the passage into Vietnamese. Kevin (l) short & slim. He (2) glasses and he (3) xanh eyes. His hair (4) brown và curly. Tom (5) short & slim. He (6) glasses & he (7) green eyes. His hair (8) long, brown, and wavy. Paul (9) tall. He doesn"t (10) glasses. He (11) brown eyes, and his hair (12) brown & curly. Ben (13) short. He (14) brown eyes and his hair (15) long, black & straight. V. Match the halves of each sentence, & write the answer in each blank. Answer A B ___ 1. We"re leaving a. Homework this afternoon, but then I"m free. ___ 2. Are you cleaning your b. Room this evening? ___ 3. Jenny"s coming to lớn c. To lớn the cinema with Tom tomorrow evening. ___ 4. Martin is going d. My buổi tiệc nhỏ on Saturday! ___ 5. I"m doing my e. For London next Sunday. VI. Fill in each blank with the correct adjective from the box. Hard-working boring funny talkative friendly shy creative confident clever kind 1. It is to sit on the plane with nothing khổng lồ read. 2. I"m not very at Maths. I often make mistakes in calculations. 3. Everyone is lớn me. They often help me when I need. 4. She is often at school, and she always gets good marks. 5. The teacher wants the students to feel about asking questions when they don"t understand. 6. She always has a smile with everyone. 7. Children are often of people they don"t know. 8. He"s a little bit ; he likes to lớn talk a lot. 9. It"s a really film; everyone laughs a lot. 10. She"s very - she writes poetry and paints. VII.Rewrite the sentences in the negative form. L. They are coming to lớn London on Monday. ___ 2. He is finishing work tomorrow. ___ 3. She is spending her next holiday at home. ___ 4. He"s leaving for Ha Noi tomorrow. ___ 5. We are going out tonight. ___ VIII.Put the words into the correct order to size the questions, and then write short answers. Lưu Hoằng Trí bài xích tập giờ Anh lớp 6 | 271. You/ are/ dinner/ to/ coming/ - no. Are you coming lớn dinner? - No, I"m not. 2. Playing/ the/ are/ next/ you/ game/ in/ - no. ___ 3. They/ tomorrow/ driving/ to/ London/ are - yes. ___ 4. Going/ evening/ to/ is/ cinema/ she/ the/ tomorrow - yes. ___ 5. At/ they/ home/ evening/ this/ are/ eating - no. ___ IX. Match the questions and answers, & write the answers in the blanks. ___ 1. What are you doing on Sunday? a. Jenny - she"s visiting her mum. ___ 2. Are you helping John tomorrow? b. At the station, I think. ___ 3. What"s Sarah doing tomorrow? c. No, we aren"t playing any more matches this month. ___ 4. Where"s John meeting us? d. No, certainly not. He never helps me. ___ 5. Who isn"t coming lớn the buổi tiệc ngọt tomorrow? e. I"m working until lunchtime. ___ 6. Are you playing football next Monday? f. She"s playing in the basketball tournament. X. Complete the text. Use the present simple. My best friend My best friend is Hannah. She (1. Live) next door to me. We (2. Go) to the same school but we are in different classes. I (3. Walk) lớn school but Hannah (4. Go) by bike, because she always (5. Get up) late. After school we (6. Finish) our homework first, then we (7. Listen) khổng lồ our favourite music. I (8. Like) R&B, but Hannah (9. Hate) it. She (10. Think) it’s boring. She (11. Love) rock music. XI. Complete the conversation with the correct form of the verbs in brackets in the present continuous. Jack: I"m bored. Nick: Why don"t you find something khổng lồ do? Jack: What can I do? Nick: There are lots of things you can do. This is what I (1. Do) this weekend. On Friday evening I (2. Meet) Jane. We (3. Go) to the cinema. Then in Saturday, Tom và I (4. Play) table-tennis. Then we (5. Have) lunch with Sam. After lunch, Tom và Sam (6. Start) their new judo classes. I (7. Not go) with them because my dad (8. Take) me to a basketball match. It"s my mum"s birthday on Sunday. She (9. Not have) a big party. We (10. Have) lunch at a nice restaurant near our house. Jack: Wow. You are busy. Can I come with you to the cinema on Friday? Nick: Of course, you can, Jack. XII.Use the cues khổng lồ make questions và answers about the conversation, and then match them together. Number 1 has been done for you as an example. A 1. Who/ Nick/ meet/ on Friday? a. He/ meet/ Jane. Who is Nick meeting on Friday? He is meting Jane. ___ 2. Where/ they/ go? b. He/ take/ him/ to lớn a basketball match. ___ ___ ___ 3. What sport/ Nick and Jane/ play? c. No/ he/ not. Lưu lại Hoằng Trí bài xích tập tiếng Anh lớp 6 | 28___ ___ ___ 4. When/ they/ play? d. They/ go/ to the cinema. ___ ___ ___ 5. Who/ they/ meet/ for lunch? e. They/ play/ on Saturday morning. ___ ___ ___ 6. Nick/ do/ yoga/ with Tom & Jack? f. They/ have lunch/ at a nice restaurant. ___ ___ ___ 7. Where/ his dad/ take him? g. No/ she/ not. ___ ___ ___ 8. Nick"s mum/ have/ a big birthday party? h. They/ meet/ Sam. ___ ___ ___ 9. Where/ they/ have/ lunch? i. They/ play/ tennis. ___ ___ C. SPEAKING I. Rearrange the phrases to lớn make a conversation. Conversation 1 Christina I"m spending the evening at school. Michelle Really? A long evening. Christina Yeah, we"re having a video clip evening with our language teachers. Michelle At school? Christina Yeah, until midnight. Michelle Cool. Can I come too? 1 Michelle What are you doing tomorrow evening, Christina? Conversation 2 Oliver OK. See you on Monday then! 1 Tim What are you doing this weekend? Oliver Oh, they"re fun! There"s a lot of great rides. Tim No, thanks. I don"t really like theme parks. Oliver I"m going to Luna Park with some friends. Would you like to come? Tim Anyway, I"m going lớn the youth club on Saturday, then I"m going khổng lồ football match on Sunday. II. Complete the conversation with the phrases below. I"m meeting I"d love khổng lồ She doesn"t invite me I"m watching Kevin What are your plans for the weekend? Dan Well, (1) DVDs tomorrow night. Vị you want to watch them with me? Kevin (2) , but I can"t. Dan Oh, why not? Kevin (3) Jenny. She"s having a party! Dan What? (4) ! III.Read the và tick () the things you are doing. Then make questions lớn ask your partner lớn complete the right column. Giữ Hoằng Trí bài tập giờ Anh lớp 6 | 29Me My partner - meet friends tomorrow - stay at trang chủ on Sunday - play badminton tomorrow - vày homework on Saturday - go khổng lồ the buổi tiệc ngọt at the weekend - bởi homework this evening - cook dinner tomorrow - have a campfire next month - play traditional games at the weekend Example: "Are you meeting friends tomorrow? - No, I"m not. I"m visiting my grandparents. What about you? IV. Complete the following conversation. Lan Is (l) your sister (2) there? khô nóng Yes, that"s my sister. Lan (3) ? khô nóng No, (4) . She"s tall. Lan (5) or (6) ? hanh hao Her hair is long. Lan (7) her eyes? khô cứng They are brown. Lan (8) ? hanh khô Yes, she has chubby cheeks. D. READING I. Read the passage, & then decide whether the statements are true (T) or false (F). Lan is a student in grade 6. She is tall and thin. She is light but she is not weak. She has oval face and chubby cheeks. Her hair is long và black. Her nose isn"t big. It"s small. She has brown eyes and white teeth. She"s very nice. L. Lan has long đen hair. ___ 2. She is thin and weak. ___ 3. Her cheeks are chubby. ___ 4. Her nose is big. ___ 5. Her eyes are black. ___ 6. She has white teeth. ___ II. Read the texts & decide if the sentences below are T (True) or F (False). Farrah (Turkey) Hi, my name’s Farrah. I"m twelve and I have two sisters và two brothers. I live in a village about 50 kilometers from Istanbul. My favourite food is pizza. I lượt thích computer games & nature programmes. I also play football & I swim a lot. I don"t have a pet because my mum doesn"t like animals. Claire (Scotland) Hi, my name"s Claire. I live in Dundee in Scotland. I have one brother. He"s 21 & he works in Edinburgh. My favourite food is chicken. & I also like chocolate a lot. My friend Monica and I often go to the park and in the evenings we watch TV together. We like sitcoms best. I also like reading (Monica doesn"t, she doesn"t even want to lớn read the Harry Potter books) & horse riding. I have two pets: a cat and a dog. Lưu giữ Hoằng Trí bài tập giờ Anh lớp 6 | 30Maria (Poland) Hi, my name"s Maria. I live in Krakow and I have two little brother. I"m thirteen & my brothers are five and eight. My favourite food is fish, but we don"t often eat it. I play handball in our school team and I"m also in the swimming team. I love going to lớn the cinema. A lot of films are in English. That"s good for me. I can listen khổng lồ English a lot. I buy magazines with my pocket money. I don"t have a pet. Sean (Ireland) Hi, I"m Sean. I"m from Sligo in Ireland. I live on a farm & I really like animals. We have lots of animals, but I don"t have a real pet. We have six horses and I really lượt thích horse riding. My friends and I also play football và computer games. My dad gives me some pocket money for that. True False 1. Farrah has two sisters and a brother. 2. Farrah lives in Istanbul. 3. Farrah"s favourite food is pizza. 4. Clare"s favourite food is chicken. 5. Clare loves sitcoms. 6. Clare has one pet. 7. Maria plays handball & basketball. 8. Maria loves going khổng lồ the cinema. 9. Maria doesn"t have a pet. 10. Sean lives on a farm. 11. Sean doesn"t get pocket money. 12. Sean doesn"t play computer games. Notes: - pet (n) = thú nuôi - handball (n) = môn nhẵn ném III.Culture World: USA A. Which summer Camp Is For you? Which summer camp would you like to go to? Why? Millions of North American children & teenagers go to summer camps every year. At traditional camps the "campers" bởi outdoor activities, for example, swimming, riding horses, or water-skiing. Many camps specialize in one activity - you can learn about ecology, music, science, và many more things. Check out our selection of camps. Mountain adventure Walk and climb in the beautiful North Cascades (Washington State), then camp under the stars next to lớn a lake. You learn about plants và animals và how khổng lồ survive in the mountains, Calling all artists! Be an artist at our Arts Centre for students aged 13-18. We have courses in art, dance, music & theatre. Our students have lots of fun & our teachers are excellent. Circus camp Would you like to be in a circus? We have classes for beginners & advanced students. More than 500 young people come every year & have a fantastic time with us. This year you can come too! Whale camp Come lớn Grand Manan Island (between USA & Canada) và watch whales. Go round the island in a kayak & take photos of other sea animals & birds. Learn about ecology with marine biologists. Fashion thiết kế Are you the next Louis Vuitton or Giorgio Armani? Design & make your own clothes, then wear them at the fashion show. Space camp Meet NASA scientists và astronauts. Learn how lớn walk in space. See the stars in the summer sky. Design and build your own rocket. Giữ Hoằng Trí bài bác tập tiếng Anh lớp 6 | 31B. Read the magazine page quickly. March the summer camps with the activities. 1. Painting: ___ 2. Animals: ___ 3. Making clothes: ___ 4. Walking in the country: ___ 5. Sciences: ___ 6. Acrobats: ___ C. Are the sentences true (T) or false (F). True False l. A lot of US và Canadian children và teenagers go to summer camps. 2. Campers can vì more than one activity at some summer camps. 3. At the Mountain adventure camp you can sleep outside. 4. There isn"t a camp for people who like dancing. 5. You can go on a boat at the Whale camp. 6. At the Space camp you can go up into space in a rocket. D. The project. Work in a group. Find out about activities you can vày in different places in our country in the summer. Take domain authority Lat as an example. Name of place Name of activity Information da Lat hiking and climbing Many pine forest, waterfalls. Sightseeing Many kinds of flowers all year round. Visit ethnic villages. IV. READ FOR FUN: Teenage web designer Mike Sutton, from Sydney Australia, is a webmaster & he has his own company. The company is called "Whaam! website Creations." and he"s 15 years old. He"s in 10th grade at school. We asked him some questions. Here are some emails between him and us. Question: Is it easy for a 15-year-old to vày this work? Answer: Easy? I"m not sure - but it"s exciting. I"m in the big world of business and I"m only 15. I vị a lot of my work on the phone, so many people don"t know that I"m only 15. & they don"t ask me - so my age is not really a problem. Question: How bởi you learn the things you need khổng lồ know? Answer: Experience! It"s the best way to learn things, I think. Sometimes I have a problem và I look at other pages on the Web to lớn find answers. I have friends, too. Sometimes, they can help me. Question: What is the importance of the internet for people? Answer: I don"t think it is very important, really. It"s wonderful, of course - it"s so easy lớn get information. But I don"t think it is a very important thing in the world. Question: vì chưng you bởi your own programming & design? Answer: Often, yes. It"s fun and hard-working. But I also have some people doing the work for me. They"re all very creative people. E. WRITING I. Write questions và short answers. Example: you/ play football/ this afternoon - yes. A: Are you playing football this afternoon? B: Yes, I am. 1. She/ cook a meal/ for lunch - no ___ ___ lưu lại Hoằng Trí bài tập tiếng Anh lớp 6 | 322. They/ have a holiday/ in August - no ___ ___ 3. You/ play computer games/ tonight - yes. ___ ___ 4. He/ draw pictures about Hoi An/ tomorrow - no. ___ ___ 5. We/ have a campfire/ the weekend - yes. ___ ___ II. Read the diary & write what Sarah is doing each evening. Monday go lớn volleyball practice Tuesday work on Biology project for school with Tom Wednesday vì chưng a writing course Thursday buy Tom"s present Friday meet Monica Saturday go lớn Tom"s party! On Monday evening, she"s going to the volleyball practice. ___ ___ ___ ___ ___ III.Questionnaire & Interview. A. Write the questions khổng lồ ask people you know about their future plans. 1. What/ do/ this evening? ___ 2. What/ have/ for dinner this evening? ___ 3. Where/ go/ on holiday/ this year? ___ 4. How/ go/ to lớn school/ tomorrow? ___ 5. What/ do/ at the weekend? ___ B. Then write the name of the person & their answer below. Name Answers demo (UNIT 3) lưu giữ Hoằng Trí bài tập giờ Anh lớp 6 | 33I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1.A. KindB. ConfidentC. NiceD. Lượt thích 2.A. RequestB. ProjectC. NeckD. Exciting 3.A. FootB. BookC. FoodD. Look 4.A. FingerB. LegC. NeckD. Elbow 5.A. CreativeB. ThinkC. IdeaD. Big II. Choose the correct answers. 6. Can you me the apple, please? A. MoveB. PassC. HaveD. Turn 7. Mai is the phone, chatting friends. A. On - toB. On - onC. To - withD. To – khổng lồ 8. She is always at school, & helps other students with their homework. A. HardB. HardlyC. Hard-workingD. Work hard 9. Diana is in the art club. She likes painting pictures, và everyone enjoys them. She is very . A. ShyB. KindC. FunnyD. Creative 10. The film is very , and we can"t see all of it. A. ExcitingB. BoringC. WonderfulD. Easy 11. Our class is going to lớn a picnic at the zoo on Saturday. Would you lượt thích to come with us? A. HaveB. TakeC. PassD. Go 12. It"s to lớn go home. It"s so late. A. NowB. SureC. TimeD. Like 13. Please turn the lights. The room is so dark. A. WithB. AtC. InD. On 14. Can you the tables & chairs the next room? There are some more students. A. Move - toB. Take - inC. Move - inD. Take - on 15. Daisy is very to take the test. She is a very good student. A. KindB. ConfidentC. FriendlyD. Talkative 16. I lượt thích reading "Muc Tim" very much. It"s my magazine. A. NiceB. QuickC. FunnyD. Favourite 17. My close friend, Mai, has a face và hair. A. Big - blackB. Small - shortC. Round - blackD. Short - long 18. My best friend is kind & . He often makes me laugh. A. FunnyB. NiceC. ShyD. Boring 19. My brother has short hair. A. A - straightB. ∅ - longC. ∅ - curlyD. A - đen 20. On Sunday nam giới his parents in the field as usual. A. HelpsB. HelpC. Is helpingD. Helping 21. On Saturday Tom"s parents him London to see the new film. A. Are taking - toB. Taking - toC. Are going - toD. Are going - in 22. Next summer I am working as a teacher in a village near Hoa Binh City. A. GoodB. NiceC. FavouriteD. Volunteer 23. The Summer Camp is for students between 10 & 15. A. AgeB. AgedC. AgingD. Ages 24. We are visiting a milk farm lớn see they milk, cheese, và butter. A. Why - doB. ∅ - doC. How - makeD. How - vì 25. Linda has hair an big eyes. Lưu lại Hoằng Trí bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 34A. Blonde - smallB. A đen - blueC. Blonde - blueD. Black - long III.Read the text about Alice and correct the sentences. This is Alice. She"s English và she"s from London. She"s thirteen years old. She has fair hair & brown eyes. She has a small nose. Her favourite colours are red, white and blue. 26. Alice is French. ___ 27. She"s from Manchester. ___ 28. She"s 14. ___ 29. She has đen hair and brown eyes. ___ 30. Her favourite colours are red, white and yellow. ___ IV. Complete each of the following sentences with ONE suitable word. 31. During the Summer Camp, we are doing a treasure in the field. 32. We are singing at the school"s club: it"s so exciting. 33. We are a Maths thử nghiệm on Friday. 34. I"d lượt thích to become an MC, so I am taking a speaking class at the Youth Cultural Centre. 35. If you are born under the of Sagittarius, you are independent, freedom-loving, & confident. 36. In our Biology field , we are visiting a milk farm và we are talking with the workers. 37. It"s very to lớn listen to a ghost story at midnight. 38. Peter often plays badminton with his friends. He also swims in his không lấy phí time. He"s very . 39. They are going lớn the library to lớn find information. They are preparing their project. 40. Anita is a volunteer teacher at the village. She"s responsible for a class. She gives instructions about different Indian dishes. V. Match the statement/ question in column A with the response in column B to have short exchanges, & write the answer in each blank. Answer A B ___ 41. What colour of the eyes does Paul a. It"s curly. Have? ___ 42. Would you like to have a picnic on b. Yes, sure. Sunday? ___ 43. What sort of hair does she have? c. She has a round face and short đen hair. ___ 44. Can you pass the pen, please? d. The students from your class are playing beach volleyball. ___ 45. Who"s she? e. It"s my cousin, Jane. ___ 46. Does she have a round face? f. Of course not. She has an oval face. ___ 47. What does your new friend look like? g. It"s Minh, my best friend. He"s kind và clever. ___ 48. What are you doing tomorrow? h. We"re taking part in an art workshop. ___ 49. Who is it? i. Sorry, we can"t. We"re visiting our grandparents. ___ 50. What bởi you see in the photo? j. They"re blue. VI. Make sentences using the words and phrases given. 51. We/ visit/ milk farm/ do/ treasure hunt/ field/ tomorrow. ___ 52. He/ play/ basketball/ have/ barbecued/ his friends/ Sunday evening. ___ 53. You/ do/ anything/ this Saturday evening? lưu Hoằng Trí bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 35___ 54. Our teacher/ ask/ us/ write/ emails/ English. ___ 55. He/ play/ basketball/ very well/ and/ he/ sporty. ___ VII. Write questions for the underlined part. 56. They are visiting a milk farm on Saturday. ___ 57. I"m going lớn the judo club with my brother. ___ 58. I"m not going khổng lồ your tiệc ngọt because I visit my grandparents. ___ 59. We"re working on our school project. ___ 60. She understands things very quickly và easily. ___ VIII.Find và correct the mistake in each sentence. 61. He isn"t very tall so he is kind & friendly. ___ 62. I"m playing football on my team. ___ 63. We are going lớn Han River lớn watch the international firework competition, but you can watch it live on TV. ___ 64. She works as a volunteer teacher to a village and everyone loves her. ___ 65. I"m going to the river with my parents watching the firework display. ___ IX. Complete the conversation, & then practise it with your partner. Linda Where"s Tom? Peter (66) in the thể thao centre. Linda The thể thao centre? I think he is at the judo club. Do you think so? Peter (67) . & Tom"s very good at judo. Linda vị you have a new classmate this morning? Peter Yes, (68) a round face & long đen hair. Her name"s Susan. Linda Would you introduce her lớn me? Peter Yes, (69) . I think she"s very (70) because she paints nice pictures. X. Complete the text with the words in the box. She"s fair long athlete British arms plays eyes swimmer legs Vicky Gates is a professional football player. She has (71) , (72) hair and blues eyes. She has long legs và very strong (73) . Vicky is American. Anita Mather is a professional sportswoman. She (74) basketball. She has very long (75) and (76) very tall. Lưu lại Hoằng Trí bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 36Joana Smith is an international (77) . She has short, fair hair & green eyes. She"s short but she has very big shoulders. She"s (78) . Jo Kelly is an (79) . She has long, dark hair và blue (80) . She has very long legs. Jo is from Nigeria. Lưu lại Hoằng Trí bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 | 37TEST YOURSELF 1 I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1.A. ProjectB. LegC. EveningD. Neck 2.A. JudoB. ElbowC. NoseD. Blond 3.A. GetsB. BringsC. TakesD. Stops 4.A. MouthB. HouseC. CountryD. About 5.A. WithB. MouthC. ThanksD. Three II. Put the plural nouns from the box into the correct column based on the pronunciation of the final s/es. Classes boards books couches telephones parents students engineers baskets doors lamps benches desks bookcases erasers armchairs tables teachers years windows /s/ /z/ /iz/ III.Find which word does not belong in each group. Then read the words aloud. 1.A. FridgeB. CookerC. MicrowaveD. Sofa 2.A. FamilyB. TeacherC. EngineerD. Doctor 3.A. HisB. HerC. YouD. Your 4.A. ClassroomsB. StudentsC. TeachersD. Streets 5.A. TelevisionB. InternetC. TelephoneD. đô thị 6.A. FatherB. MotherC. BrotherD. Student 7.A. HelloB. HiC. Good nightD. Good afternoon 8.A. ByeB. GoodbyeC. Good nightD. Good afternoon 9.A. ChairB. ApartmentC. VillaD. House 10.A. ConfidentB. SportC. Hard-workingD. Creative IV. Write the school things. 1. S _ a _ _ e _ e r 2. R _ _ _ _ 3. _ _ m _ _ _ s 4. _ i _ _ _ l e 5. N _ _ e _ _ _ _ 6. D _ _ _ 7. _ _ _ c _ _ _ _ _ r 8. T _ _ _ _